Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”

logo

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kultury,
Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007 – 2013


Przedmiot inwestycji obejmuje roboty remontowo-termomodernizacyjne istniejącego kompleksu KINOTEATRU „RONDO”, mieszczącego się przy ulicy Dworcowej 23 w Chełmnie.

Zakres prac dla robót termomodernizacyjnych i remontowych obejmuje:
– Roboty zewnętrzne:
– naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć dachowych,
– wymiana instalacji odgromowych,
– wymiana obróbek blacharskich,
– wymiana rynien i rur spustowych,
– docieplenie ścian,
– wymiana stolarki okiennej,
– wymiana stolarki  drzwiowej,
– oświetlenie zewnętrzne,
– przyłącza gazu, wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne w zależności od potrzeb,
– monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego,
– komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy,
– malowanie elewacji,
Roboty wewnętrzne:
Modernizacja  i remont  sali widowiskowej ze sceną, sali okrągłej  i pomieszczeń towarzyszących:
– wymiana tynków,
– wymiana podestu i siedzisk widowni,
– wymiana sceny,
– wymiana ekranu kinowego zwijanego do góry,
– urządzenia sceniczne ( reflektory, kotary),
– modernizacja pomieszczeń:  szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna,  w.c. oraz gospodarczych,
– wymiana  instalacji elektrycznej wraz z  oświetleniem  wewnętrznym,
– wymiana instalacji nagłośnienia sali widowiskowej,
– wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
– wymiana instalacji co,
– instalacja gazowa  wraz  z budową kotłowni gazowej,
– wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji  klimatyzacji sali widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów i sali okrągłej,
– instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym  p. poż,
– instalacja audio-telewizyjna wraz z urządzeniami i osprzętem,
– wyposażenie sceny i projektorowni (wyposażenie będzie znajdowało się w ewidencji środków trwałych),
– instalacja internetowa  i telefoniczna,
– monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej,
– instalacja systemu alarmowego – antywłamaniowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczonych usług kultury i wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kultury KINOTEATRU „RONDO” w Chełmnie. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
– poprawa stanu technicznego budynku,
– zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze,
– zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury,
– poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Chełmna.

Osiągnięcie celów szczegółowych i celu głównego, pozwoli zrealizować cel ogólny projektu: poprawa jakości i dostępu mieszkańców do infrastruktury kultury, jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy z zakresu infrastruktury kultury na obszarze całego województwa, w dłuższej perspektywie czasowej.
Przebudowa i modernizacja siedziby KINOTEATRU „RONDO” przyczyni się do poprawy jakości usług i dostępu mieszkańców do infrastruktury kultury oraz do zwiększenia stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Projekt znajduje się na liście Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W oparciu o złożoną dokumentację, w dniu 22 listopada 2010r. Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kultury, Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 3 783 614,33 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 1 325 592,75 zł., co stanowi nie więcej niż 35,28% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu został ustalony na:
– rozpoczęcie realizacji projektu: 01.11.2009r.
– zakończenie realizacji: 30.06.2014r.

KINOTEATR „RONDO” przed realizacją inwestycji:

Wizualizacja – sala widowiskowo-kinowa

wizu 1

Wizualizacja – wejście do budynku

wizu 2