Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

 

Urząd Miasta Chełmna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.chelmno.pl

 

Strona internetowa www.chelmno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak widoczności i dostępności za pomocą klawiatury do niektórych elementów aktywnych na stronie,

– część działań, które można wykonywać myszką, nie można zrealizować przy pomocy nawigacji klawiaturą,

– część linków otwierających nową zakładkę przeglądarki internetowej nie zawiera informacji ostrzegającej przed otwarciem tej zakładki,

– część linków do dokumentu do pobrania nie zawierała informacji o rozmiarze dokumentu,

– przy zwiększeniu widoczności do 200% występują zachodzące treści na siebie,

 

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 12.03.2024 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 12.03.2024 r.

Sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Chełmna

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację.
Osobą odpowiedzialną jest Wiktoria Rogowska. Kontakt: kryzys@chelmno.pl, tel. 566771736.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro).
Budynek ma 4 wejścia: główne – A, boczne – B, wejście od strony parkingu – C, wejście do Straży Miejskiej – D od strony parkingu.
W budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia pokonanie schodów osobom poruszającym się wózkach inwalidzkich.
Wewnątrz budynku naprzeciwko wejścia znajduje się klatka schodowa. W budynku znajduje się winda i podnośnik przyschodowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych (znajdujący się przy wejściu B od strony Urzędu Stanu Cywilnego). Przed wejściami do windy oraz przy drzwiach otwierających się automatycznie znajduje się wypukłe oznakowanie ostrzegawcze dla osób słabowidzących i niewidomych.
W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (na drzwiach wejściowych znajdują się tablice informacyjne o takiej możliwości wraz z oznaczeniem w alfabecie brajla).

 

 

Dodatkowe informacje

W siedzibie Urzędu Miasta Chełmna oraz online poprzez stronę https://chelmno.pl/pl/ nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

Koordynator ds. dostępności:

Wiktoria Rogowska, pokój 304, e-mail: kryzys@chelmno.pl, tel: 56 677 17 36, adres do korespondencji: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Zadania Koordynatora do spraw dostępności:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie wyznaczenia koordynatora i zespołu ds. dostępności, do zadań Koordynatora do spraw dostępności będzie należało w szczególności:

– wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług  świadczonych przez Urząd Miasta Chełmna,

– przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Urzędu Miasta Chełmna,

– monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Miasta Chełmna w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

– przedstawianie Burmistrzowi Miasta Chełmna informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,

– opracowywanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.