Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kultury,
Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007 – 2013


Przedmiot inwestycji obejmuje roboty remontowo-termomodernizacyjne istniejącego kompleksu KINOTEATRU „RONDO”, mieszczącego się przy ulicy Dworcowej 23 w Chełmnie.

Zakres prac dla robót termomodernizacyjnych i remontowych obejmuje:
– Roboty zewnętrzne:
– naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć dachowych,
– wymiana instalacji odgromowych,
– wymiana obróbek blacharskich,
– wymiana rynien i rur spustowych,
– docieplenie ścian,
– wymiana stolarki okiennej,
– wymiana stolarki  drzwiowej,
– oświetlenie zewnętrzne,
– przyłącza gazu, wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne w zależności od potrzeb,
– monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego,
– komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy,
– malowanie elewacji,
Roboty wewnętrzne:
Modernizacja  i remont  sali widowiskowej ze sceną, sali okrągłej  i pomieszczeń towarzyszących:
– wymiana tynków,
– wymiana podestu i siedzisk widowni,
– wymiana sceny,
– wymiana ekranu kinowego zwijanego do góry,
– urządzenia sceniczne ( reflektory, kotary),
– modernizacja pomieszczeń:  szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna,  w.c. oraz gospodarczych,
– wymiana  instalacji elektrycznej wraz z  oświetleniem  wewnętrznym,
– wymiana instalacji nagłośnienia sali widowiskowej,
– wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
– wymiana instalacji co,
– instalacja gazowa  wraz  z budową kotłowni gazowej,
– wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji  klimatyzacji sali widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów i sali okrągłej,
– instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym  p. poż,
– instalacja audio-telewizyjna wraz z urządzeniami i osprzętem,
– wyposażenie sceny i projektorowni (wyposażenie będzie znajdowało się w ewidencji środków trwałych),
– instalacja internetowa  i telefoniczna,
– monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej,
– instalacja systemu alarmowego – antywłamaniowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczonych usług kultury i wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kultury KINOTEATRU „RONDO” w Chełmnie. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
– poprawa stanu technicznego budynku,
– zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze,
– zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury,
– poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Chełmna.

Osiągnięcie celów szczegółowych i celu głównego, pozwoli zrealizować cel ogólny projektu: poprawa jakości i dostępu mieszkańców do infrastruktury kultury, jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy z zakresu infrastruktury kultury na obszarze całego województwa, w dłuższej perspektywie czasowej.
Przebudowa i modernizacja siedziby KINOTEATRU „RONDO” przyczyni się do poprawy jakości usług i dostępu mieszkańców do infrastruktury kultury oraz do zwiększenia stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Projekt znajduje się na liście Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W oparciu o złożoną dokumentację, w dniu 22 listopada 2010r. Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kultury, Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 3 783 614,33 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 1 325 592,75 zł., co stanowi nie więcej niż 35,28% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu został ustalony na:
– rozpoczęcie realizacji projektu: 01.11.2009r.
– zakończenie realizacji: 30.06.2014r.

KINOTEATR „RONDO” przed realizacją inwestycji:

Wizualizacja – sala widowiskowo-kinowa

wizu 1

Wizualizacja – wejście do budynku

wizu 2