Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

Projekt „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – EuRoB- Kulturalne dziedzictwo jako lokalny i regionalny czynnik gospodarki” powstał w 2001 roku z inicjatywy Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Mieszkaniowego, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Berlinie, które jest koordynatorem projektu oraz Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków. Partnerami projektu są następujące instytucje: Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa  i Budownictwa Mieszkaniowego, Federalny Urząd Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Rada Dziedzictwa Narodowego Estonii, Ministerstwo Pracy i Budownictwa Meklemburgia-Pomorze Zachodnie, Stowarzyszenie Turystyki Meklemburgii-Pomorza Zachodniego w Rostoku.     Tłem powstania projektu było to, że gotyk ceglany w obszarze Morza Bałtyckiego jest jednym ze znaczących, ponadgranicznym dziedzictwem z czasów Hanzy. Ten wspólny, identyfikujący potencjał jest prawie w ogóle nieznany i nierozreklamowany ani też oceniany pod względem gospodarczym. Głównymi celami projektu jest: utworzenie szlaku tematycznego, prezentującego dziedzictwo architektury gotyku ceglanego w miastach położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Projekt ma na celu także pobudzenie turystyki jako gałęzi gospodarki lokalnej i regionalnej, wzmocnienie wspólnej europejskiej tożsamości, poprawienie oznaczenia i inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego, wsparcie długofalowej turystyki kulturowej. Zamiarem jest również dążenie do wspólnego rozwoju innowacyjnych produktów turystycznych i kulturalnych w celu poprawienia lokalnej promocji dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego w gospodarce turystycznej i kulturalnej, kontynuacja turystycznej promocji wspólnego kulturalnego dziedzictwa gotyku ceglanego przy wprowadzeniu nowych technologii, poprawienie jakości serwisu hotelowego i sektora turystycznego oraz przygotowanie certyfikatu, prowadzenie działalności kształceniowej w miastach partnerskich na temat standaryzacji operatywnych procesów działalności, technik opieki nad gośćmi, technik marketingowych i przygotowania certyfikacji. W projekcie wzięły udział miasta i regiony z następujących krajów: Niemiec, Polski, Danii, Szwecji, Litwy, Łotwy i Estonii. Pierwszy projekt „EuRoB I – Europejski Szlak Gotyku Ceglanego I”  – 1 lipca 2002 r. – 30 czerwca 2004 r.  Projekt dofinansowany został z funduszu UE- INTERREG III B, ale środki finansowe pochodziły również z Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Budownictwa Mieszkaniowego, Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków oraz innych organizacji. W ramach tego projektu wykonano m.in.: – dokumentację i klasyfikację zabytków w jednym katalogu, jako uzupełnienie zebrano istniejące oferty spędzania wolnego czasu, ofertę turystyczną oraz bazę informacyjną, – rozwinięcie nowoczesnych produktów informacyjno – marketingowych (kooperacja, broszury informacyjne, system oznakowania, multifunkcjonalna strona internetowa), – przedsięwzięcia pilotażowe i demonstracyjne w celu promocji rynkowej i poprawienie ofert turystycznych, – szkolenia z zakresu jakości usług hotelowych i ofert biur podróży – przygotowanie projektu oznakowania szlaku i zabytków gotyckich w formie tablic.

 

Chełmno współpracowało w ramach tego projektu od 2003 roku i do 2005 na zasadach partnera wspierającego i miasto zostało ujęte nieodpłatnie we wszystkich działaniach promocyjnych w ramach pierwszego projektu. W pod koniec grudnia 2004 przyjęty został przez Unii Europejskiej, Sekretariat programu BSR INTERREG III B, projekt „EuRoB II – Europejski Szlak Gotyku Ceglanego II”, którego rozpoczęcie przesunięto z 2004-2006 na okres 2005-2007: Chełmno przystąpiło do tego projektu na podstawie Uchwały Rady Miasta XXI/175/2004 z dnia 15.06.2004 roku. Miasto współuczestniczyło w nim na zasadach pełnoprawnego partnera, przekazując wkład własny do projektu, dzięki czemu mogło zrealizować i otrzymać dodatkowe fundusze na własny projekt modelowy-pilotażowy mający na celu poprawę systemu informacji turystycznej w mieście pt. „Multimedialne Kioski Informacji Turystycznej”. Zadanie to zakończono w czerwcu 2006 r. i polegało na ustawieniu w najbardziej uczęszczanych, przez turystów i mieszkańców Chełmna, miejscach czterech infokiosków. Dodatkowo w ramach systemu informacji o szlaku oznakowywano trójjęzycznymi tablicami wszystkie gotyckie zabytki w mieście czy też osobne ulotki o Chełmnie. Chełmno w ramach współpracy tego projektu zyskało bardzo dużo oprócz promocji międzynarodowej, na której prowadzenie w takim wymiarze nie mogło z powodów finansowych sobie pozwolić, ale również ciekawe kontakty międzynarodowe. Podczas organizowanych w spotkań i konferencji, jednej z nich w 2007 r. Chełmno było gospodarzem, możliwa była wymiana doświadczeń z różnych dziedzin m.in. turystyki jak i ochrony zabytków. Obecnie Chełmno nie jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, który pod koniec II projektu we wrześniu 2007 r. został zarejestrowany jako międzynarodowe stowarzyszenie w Republice Federalnej Niemiec.

 

www.eurob.info

www.eurob.org

 

kartka-eurob

 

Projekt pt. “Multimedialne Kioski Informacji Turystycznej” 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach ”Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego” ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu BSR INTERREG III B. Multimedialne Kioski Informacji Turystycznej zostaną ustawione w najbardziej uczęszczanych miejscach przez turystów i mieszkańców Chełmna. Mają na celu poprawę systemu informacji turystycznej w mieście oraz propagowanie w Polsce informacji na temat projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”. Projekt obejmuje opracowanie nowej strony internetowej miasta przetłumaczonej na języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski oraz ustawienie 4 Infokiosków, umożliwiających całodobowy dostęp do informacji o hotelach, restauracjach, walorach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych oraz innych atrakcjach na terenie miasta, w okolicy oraz na obszarze EuRoB.

 

Termin zakończenia w/w projektu: 30.05.2006 r.

Liderem projektu jest: DV – Spółka Niemieckiego Związku d/s Mieszkaniowych, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego z o.o.

Georgenstraße 21 10117 Berlin Niemcy

t +49 (0)30/206 41 690 f +49 (0)30/206 41 691

e-mail: info@eurob.org

www.eurob.info

www.eurob.org

eurob