OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 odrębnych obszarów na terenie Gminy Miasta Chełmna  

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 odrębnych obszarów na terenie Gminy Miasta Chełmna  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 terenów położonych na terenie Gminy Miasta Chełmno.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna – 10 następujących obszarów położonych w Chełmnie:

1) Teren dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej wraz z przyległymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

2) Teren Osiedla 750 – lecia wraz z obszarami przyległymi – ograniczony ul. Gorczyckiego, Danielewskiego oraz obszarem jednostki wojskowej,

3) Teren położony pomiędzy ul. Młyńską a Dworcową,

4) Teren położony na północ od ul. Młyńskiej,

5) Teren położony na północ od ul. Osnowskiej,

6) Teren położony przy ul. Podgórnej (w rejonie ul. Stromej),

7) Teren położony pomiędzy ulicami Hallera, 22 Stycznia, Toruńską i Rynkiem,

8) Teren teren położony pomiędzy ulicami Szkolna, Franciszkańska, Biskupia i Rynkiem,

9) Teren położony pomiędzy ulicami 22 Stycznia, Toruńską, i średniowiecznymi murami obronnymi miasta (wraz z murami i ulicami),

10) Teren położony przy ulicy Gorczyckiego (w rejonie ul. Chabrowej),

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 14 września 2021 r. do 14 października 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 109, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 102 o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres: biuro_informacji@chelmno.pl)  lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej do Burmistrza Miasta Chełmna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021r.

 

Jednocześnie informuję o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:

– projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego 10 odrębnych obszarów w Chełmnie,

– uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

– prognozą oddziaływania na środowisko,

– opracowaniem ekofizjograficznym,

– wymaganymi ustawą opiniami i uzgodnieniami.

Z w/w dokumentacją można zapoznać się w dniach od 14 września 2021r. do 14 października 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 109.

Można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta Chełmna, Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro_informacji@chelmno.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 29 października 2021 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Miasta Chełmna.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Stosownie do art. 17a, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741, ze zm.) informuję o umieszczeniu na stronie internetowej: bip.chelmno.pl; chelmno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 

                                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                                   Piotr Murawski

                                                                                   Zastępca Burmistrza

 

Formularz wniosku: https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2021/09/Formularz.docx

RODO wyłożenie: https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2021/09/RODO-Wylozenie.docx