Jarmark Świętego Walentego

Warunki Uczestnictwa i Regulamin Jarmark Świętego Walentego 14 lutego 2013 r. w Chełmnie   1.Impreza nosi nazwę: Jarmark Świętego Walentego, w dalszej części wymieniany jako Jarmark. 2. Organizatorem Jarmarku jest: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno,    Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1. 3. Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniu 14 lutego 2013 r. 4. Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy. 5. Organizator udostępnia Wystawcom miejsce pod stoisko na płycie rynku w Chełmnie, w części  znajdującej się przed ratuszem-Muzeum Ziemi Chełmińskiej lub stoły o wymiarach 2,4m x 0,9m  pod straganami na płycie rynku, w części znajdującej się za ratuszem w godz. 9.00 – 19.30. Jednocześnie informujemy wystawców, iż zabronione jest wbijanie w płytę rynku jakichkolwiek kotw, odciągów, mocowań, „śledzi namiotowych” do linek itp. 6. Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki walentynkowej tj. gadżety   i pamiątki walentynkowe np. w kształcie serc, produkty spożywcze, biżuteria i inne. NIE DOPUSZCZA SIĘ DO UDZIAŁU WYROBÓW takich jak np. firany, plastikowe zabawki, pokrowce na telefony itp. rzeczy! Niedostosowanie się do tego zalecenia spowoduje usunięcie takiego stoiska z Jarmarku. 7. W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy:   prowadzą działalność gospodarczą,   rolnicy. 8. Organizator nie odpowiada za:   formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym,  wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób   niezgodny z prawem żywnościowym. 9. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie, przesłanie pocztą tradycyjną  lub osobiście  oryginału wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do dnia 25 stycznia 2013 r. na adres: Chełmiński Dom Kultury ul. Dworcowa 40 a 86-200 Chełmno z dopiskiem na kopercie: Jarmark Świętego Walentego. lub e-mail: sekretariat@chdk.pl  / “scan” karty zgłoszenia z podpisem i pieczątką / Z powodu ograniczonej liczby miejsc o przyjęciu formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia. 10. Jeden Wystawca może wystawić jedno stoisko o powierzchni 2m x 2m (powierzchnia przed    ratuszem) lub jeden stół o powierzchni 2,4m x 0,9m (pod straganami za ratuszem).  Zgoda na większe stoisko lub dodatkowy stół zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc i będzie wiązać się z dodatkową opłatą.   11. Warunkiem rozstawienia stoiska lub zajęcia stołu jest okazanie inkasentowi na targowisku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Chełmiński Dom Kultury i uiszczenie u inkasenta  opłaty w wysokości 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych) za 1 stoisko o powierzchni 2m x 2m  lub 1 stół i jest to opłata minimalna.  Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane pocztą tradycyjną lub e-mailem.    12. Stoisko będzie można rozstawić w dniu 14 lutego 2013 r. do godz. 9.00 po uiszczeniu w/w opłaty u inkasenta, który jednocześnie wskaże miejsce ustawienia stoiska. W przypadku nieobecności na rynku zgłoszonego Wystawcy oraz nieuiszczenia opłaty do godz. 9.00 zgłoszony Wystawca utraci zgodę na udział w Jarmarku. 13.  Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do: wyposażenia stoiska w tabliczkę informacyjną, umieszczoną w miejscu widocznym dla kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela lub nazwę firmy,  posiadania własnego stoiska wraz z potrzebnym wyposażeniem typu stoliki, krzesełka itp., do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosować się do poleceń służb porządkowych, utrzymania porządku i czystości na stoisku oraz jego bezpośrednim otoczeniu w trakcie   trwania Imprezy – po zakończeniu Imprezy – do usunięcia eksponatów, zdemontowania   stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. 14.  Podłączenie do prądu elektrycznego:  Organizator nie zapewnia dostępu do prądu dla stoisk. 15. Przyjazd na koszt własny uczestnika –Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów  transportu. 16.  Przepisy porządkowe:   dla Wystawców istnieje dostęp do toalety w budynku pod adresem: Rynek 7,    na rynku istnieje również płatny dostęp do toalet publicznych,  na płycie rynku obowiązuje całkowity zakaz wjazdu oraz parkowania. Odpłatne parkowanie   samochodów możliwe jest wokół rynku oraz innych miejscach na ogólnie przyjętych zasadach  wg stref parkowania,   osoby znajdujące się na Jarmarku, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew    zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte                            z   Jarmarku,  zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,  zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych i  pirotechnicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób  przebywających na terenie Jarmarku, pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprez uważa się za mienie porzucone. 17.   Ubezpieczenie:   organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą, wystawcy uczestniczący w Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenie stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.). 18.  Postanowienia końcowe:   wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.