Projekt ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

Logo Funduszy Unijnych, Województwa Kujawsko -  Pomorskiego, Unii Europejskiej

Projekt pn. Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

 

 

Miasto Chełmno realizuje projekt pod nazwą ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury oraz z budżetu miasta.

 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury: 1 982 814,24 zł (przyznane decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/779/17 z dnia 4 maja 2017 r.)

 

Całkowita wartość projektu: 4 134 070,97 zł

 

Beneficjent: Gmina Miasto Chełmno

Operator projektu: Chełmiński Dom Kultury

 

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu: kinoteatr Rondo, ul. Dworcowa 23 a, Chełmno

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja i przywrócenie pierwotnych funkcji obiektowi kultury- kinoteatrowi Rondo, wyłączonemu z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Założenia przedmiotowego projektu zmierzają do zatrzymania degradacji obiektu objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami oraz odtworzenia funkcji kinoteatru Rondo wraz z nadaniem mu nowej funkcji animacji i aktywizacji kulturalnej, co jest też zgodne z założeniem zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020- Plan Modernizacji 2020+”, która zakłada, że obiekty kultury mają być multifunkcjonalne i pełnić zadania placówek rozwoju społecznego. Tym samym można uznać że Chełmiński Dom Kultury rozpocznie działalność w nowym obszarze animacji i aktywizacji kulturalnej, co stanie się jego kompetencją kluczową- unikalną na mapie zarówno Miasta, jak i Powiatu.

Ponownie też zacznie realizować zadania związane z upowszechnieniem kultury.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac na zewnątrz budynku oraz jego wnętrzu wraz z instalacją urządzeń projekcyjnych.

Modernizacja energetyczna przewiduje wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji CWU, ocieplenie przegród, montaż wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła.

 

 

Cel bezpośredni:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty Chełmińskiego Domu Kultury poprzez adaptację i modernizację energetyczną kinoteatru Rondo na cele prowadzenia działalności kulturalnej.

 

Cele szczegółowe:

-rozwój oferty kulturalnej Chełmińskiego Domu Kultury w kierunku upowszechniania kultury

-zwiększenie dostępności kultury na terenie Miasta,

-aktywne zapobieganie wykluczeniu kulturowemu,

-wsparcie procesów rewitalizacji społecznej realizowanej na terenie Miasta poprzez rozbudowę oferty kulturalnej i wzrost uczestnictwa mieszkańców w kulturze,

-skupienie w obiekcie działań integracyjnych, reintegracyjnych, aktywizacyjnych i animacyjnych,

-poprawa stanu technicznego budynku, w tym części wpisanej do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;

-poprawa stanu technicznego obiektu i odtworzenie jego historycznych funkcji,

-poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania korzystających z obiektu osób,

-poprawa ładu przestrzennego w centrum Miasta,

-efektywne wykorzystanie obiektów kultury,

-reaktywacja kinoteatru na terenie Miasta,

-zwiększenie zatrudnienia w sektorze kultury,

-przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Zakres planowanych prac:

Roboty zewnętrzne: naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć dachowych, wymiana instalacji odgromowych, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie ścian, wymiana stolarki

okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, oświetlenie zewnętrzne, przyłącza gazu, monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego, komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy, malowanie elewacji.

Roboty wewnętrzne: wymiana tynków, wymiana podestu i siedzisk widowni, wymiana sceny, wymiana ekranu kinowego zwijanego do góry, montaż urządzeń scenicznych (reflektory, kotary), modernizacja pomieszczeń (szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna, WC oraz gospodarczych), wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym, wymiana instalacji nagłośnienia sali widowiskowej, wymiana instalacji wodno– kanalizacyjnej, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji sali widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów i sali okrągłej, instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym p.poż, instalacja audiotelewizyjna wraz
z urządzeniami i osprzętem, wyposażenie sceny i projektorowi, instalacja internetowa
 i telefoniczna, monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej, instalacja systemu

alarmowego – antywłamaniowego. Ponadto przewidziano zagospodarowanie terenu wokół,
w tym wykonanie ogrodzenia, chodnika i obudowy śmietnika.

Zakres modernizacji energetycznej: demontaż istniejącej kotłowni olejowej, montaż kotła kondensacyjnego o mocy 65kW z energooszczędnym zasobnikiem ciepłej wody i agregatu skraplającego z rewersem o mocy 64 kW w centrali wentylacyjnej, montaż nowych grzejników, nowych rur, zaworów regulacyjnych podpionowych, zaworów termostatycznych i powrotnych przy grzejnikach, odpowietrzników na pionach, izolacji na przewodach poziomych, regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachu rotundy, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie stropu pod poddaszem

nieogrzewanym w części widowni, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ściany na gruncie budynku, ocieplenie podłogi

na gruncie, montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, wymiana instalacji oświetleniowej wraz z okablowaniem.

 

Zapraszamy na stronę projektu www.rondo.chelmno.pl