PROJEKT Szkoła społecznych liderów trzeźwienia „Pierwszy Kontakt”, Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom 11 marca – 31 grudnia 2019 r.

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 11 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt: Szkoła społecznych liderów trzeźwienia „Pierwszy Kontakt”. Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

 

Celem realizowanego projektu  jest zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pomagających w radzeniu sobie z problemami dotykającymi rodziny zagrożone alkoholizmem i w konsekwencji ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz nabycie kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) przez 8 osób uczestniczących w projekcie.  Projekt jest skierowany do 10 uczestników, mieszkańców miasta Chełmna.

Celem głównym jest organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna w celu poprawy jakości życia osób z problemem alkoholowym i ich otoczenia w zakresie radzenia sobie z uzależnieniem.

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to wsparcie 10 osób z rodzin zagrożonych alkoholizmem, mieszkańców Chełmna. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 80% uczestników projektu.

 

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę z zakresu radzenia sobie z uzależnieniem, prawidłowych relacji rodzinnych i funkcjonowania rodziny. Zostaną zachęceni do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa.

Dzięki projektowi nastąpi też:

  1. Zwiększenie aktywności osób – niepijących alkoholików i osób współuzależnionych w zakresie działalności samopomocowej i wzajemnościowej na rzecz innych osób z problemem alkoholowym.
  2. Wypracowanie skutecznej formuły działań profilaktycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu.
  3. Ugruntowanie postaw abstynenckich oraz nabycie umiejętności aktywnego radzenia sobie z problemem alkoholowym.

Wartość projektu: 52 705,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

 

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85      

 

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.