KOMUNIKAT w sprawie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

KOMUNIKAT w sprawie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Trwa wdrażanie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miasto Chełmno na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej dla Mieszkańców Chełmna będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych. Komu będzie udzielane dofinansowanie? Beneficjentem końcowym będzie osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe określone w programie, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. Na jakie przedsięwzięcia udzielane będzie dofinansowanie? Dofinansowanie dotyczyć będzie demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz: • zakup i montaż efektywnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego albo • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku Dodatkowo będą mogły być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, • instalacja gazowa od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła, • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż), • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu. Intensywność dofinansowania 1) Podstawowy poziom dofinansowania - do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, - udzielany jest, gdy dochód roczny nie przekracza kwoty 120 000 zł. 2) Podwyższony poziom dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, - udzielany jest, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi: • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 3) Najwyższy poziom dofinansowania - do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, - udzielany jest, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi: • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Kwalifikowalność kosztów Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane. Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych zostanie określony w Regulaminie naboru ogłoszonym przez Gminę na początku roku 2023. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. Więcej informacji na stronie https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/973-cieple-mieszkanie oraz email ekodotacje@chelmno.pl lub tel.: (56) 677-17-37 Przedsięwzięcie realizowane przez Beneficjenta może być dofinansowane z innych środków publicznych (w tym z budżetu Gminy Miasto Chełmno w ramach trwającego naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji efektywnych ekologicznie), przy czym łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie z różnych źródeł nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych tego przedsięwzięcia.