Jarmark Świętego Walentego

Warunki Uczestnictwa i Regulamin
Jarmark Świętego Walentego
14 lutego 2012 r. w Chełmnie

1.  Impreza nosi nazwę: Jarmark Świętego Walentego, w dalszej części wymieniany jako Jarmark.

2. Organizatorem Jarmarku jest: Gmina Miasto Chełmno,
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, tel. 56-677-17-19; promocja@chelmno.pl .

3. Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniu 14 lutego 2012 r.

4. Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.

5.  Organizator udostępnia Wystawcom miejsce pod stoisko na płycie rynku w Chełmnie, w części  znajdującej się przed ratuszem-Muzeum Ziemi Chełmińskiej w godz. 09.00-19.30.

6.  Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki walentynkowej tj. gadżety i pamiątki walentynkowe np. w kształcie serc, produkty spożywcze, biżuteria i inne.
NIE DOPUSZCZA SIĘ DO UDZIAŁU WYROBÓW takich jak np. firany, plastikowe zabawki, pokrowce na telefony itp. rzeczy! Niedostosowanie się do tego zalecenia spowoduje usunięcie takiego stoiska z Jarmarku.

7.    W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy:
 – prowadzą działalność gospodarczą,
 – rolnicy.

8.  Organizator nie odpowiada za:
 – formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.
 – wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności 
(w tym również słodyczy) w sposób   
niezgodny z prawem żywnościowym.

9.    Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie, przesłanie pocztą tradycyjną oryginału wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do dnia 27 stycznia 2012 r. na adres: 
Urząd Miasta Chełmna, 
Referat Oświaty Kultury i Promocji,
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
 z dopiskiem na kopercie: Jarmark Świętego Walentego.

Zgłoszenia nie będą przyjmowane drogą elektroniczną oraz faxem! 
Z powodu ograniczonej liczby miejsc o przyjęciu formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego. 

10. Jeden Wystawca może wystawić jedno stoisko o powierzchni 2mx2m. 
Zgoda na większe stoisko zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc i będzie wiązać się z dodatkową opłatą. 

11.    Warunkiem rozstawienia stoiska jest okazanie inkasentowi na targowisku potwierdzenia  przyjęcia zgłoszenia przez Urząd Miasta w Chełmnie i uiszczenie u inkasenta opłaty w wysokości 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych) za 1 stoisko o powierzchni 2mx2m i jest to opłata minimalna. 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane pocztą tradycyjną, e-mailem lub informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przekazana telefonicznie.  
12. Stoisko będzie można rozstawić w dniu 14 lutego 2012 r. do godz. 09.00 po uiszczeniu w/w opłaty u inkasenta, który jednocześnie wskaże miejsce ustawienia stoiska. 
W przypadku nieobecności na rynku zgłoszonego Wystawcy oraz nieuiszczenia opłaty 
do godz. 09.00 zgłoszony Wystawca utraci zgodę na udział w Jarmarku.

13. Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:
– wyposażenia stoiska w tabliczkę informacyjną, umieszczoną w miejscu widocznym dla kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela lub nazwę firmy, 
 – posiadania własnego stoiska wraz z potrzebnym wyposażeniem typu stoliki, krzesełka itp.    
 – do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosować się   do poleceń służb porządkowych,
– utrzymania porządku i czystości na stoisku oraz jego bezpośrednim otoczeniu w trakcie trwania Imprezy – po zakończeniu Imprezy – do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.

14.    Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. 

15. Przyjazd na koszt własny uczestnika –Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów  transportu.

16. Handlujący innymi towarami: w dniu 14 lutego 2012 r. czynne jest również targowisko miejskie znajdujące się za ratuszem-Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Opłaty obowiązują wg stawek  określonych dla targowiska miejskiego.

17.    Przepisy porządkowe: 
–  na rynku istnieje dostęp do toalet publicznych,
– na płycie rynku obowiązuje zakaz wjazdu oraz parkowania. Odpłatne parkowanie samochodów możliwe jest wokół rynku oraz innych miejscach na ogólnie przyjętych zasadach wg stref parkowania. 
– osoby znajdujące się na Jarmarku, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z Jarmarku.
– zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnychw przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej. 
– zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Jarmarku, 
– pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprez uważa się za mienie porzucone.

18.     Ubezpieczenie: 
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą. 
– wystawcy uczestniczący w Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenie stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.).

19.    Postanowienia końcowe: 
– wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
– wszelkie spor wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.