Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem, 29.09.2022 roku

Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem

 

 

Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że w dniu 23.09.2022. do tutejszego urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia LUDZIE LUDZIOM, Pl.Rydygiera 1 , 86-200 Chełmno na realizację zadania publicznego obejmującego wsparcie terapeutyczne i socjalizacyjne osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie 2 mieszkań aktywności społecznej w Chełmnie.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1327) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 wyżej cytowanej ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego  o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 

Zgodnie z art.19a ust.4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłosić do niej uwagi.

 

Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać w siedzibie tut. urzędu pok.309, pisemnie, drogą elektroniczną na adres wso@chelmno.pl do dnia 06.10.2022.

 

                                                                                                                    Burmistrz Miasta Chełmna

                                                                                                                               Artur Mikiewicz

 

 

Ogłoszenie: Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem https://bip.chelmno.pl/artykul/815/9055/oferta-realizacji-zadania-publicznego-poza-konkursem

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego (pdf): https://bip.chelmno.pl/attachments/download/12729

 

 

 

 

Dodano: 29.09.2022 r., EP