Organizacje pozarządowe

Dział zawiera informację o lokalnych organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz ogólnopolskich, których filie bądź oddziały działają na rzecz chełmińskiej społeczności.

Spis organizacji pozarządowych

Prosimy organizacje o aktualizację bazy danych, a nowo tworzone o pobranie ankiety i przesłanie zgodnie z informacją zawartą w zarządzeniu.

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie: utworzenia bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Chełmna, opracowania procedury jej uzupełniania i aktualizacji (ankieta do pobrania-załacznik do zarządzenia)

ZARZĄDZENIE NR 56 /2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 12 września 2005

w sprawie: utworzenia bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Chełmna, opracowania procedury jej uzupełniania i aktualizacji.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zm.), zarządza co następuje:

§ 1.

1. Baza danych o organizacjach pozarządowych jest to zestawienie informacji o lokalnych organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz ogólnopolskich, których filie bądź oddziały działają na rzecz chełmińskiej społeczności i publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna https://www.chelmno.pl

2. Baza danych o organizacjach pozarządowych zawiera :
a. dane adresowe organizacji,
b. dane osób uprawnionych do reprezentowania organizacji,
c. zakres działalności organizacji,
d. dotychczasowe osiągnięcia organizacji,
e. status prawny,
f. informacje czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego,
g. informację dotyczącą liczby osób pracujących odpłatnie i na zasadach wolontariatu,
h. źródła finansowania organizacji ( np. działalność gospodarcza, dochody z majątku własnego, darowizny, składki członkowskie, dotacje, inne);

§ 2.

1.Za aktualizowanie danych odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta.

2. Zasady aktualizacji :
a. Dla potrzeb aktualizacji bazy danych, do organizacji pozarządowych umieszczonych w bazie danych, zostaje skierowany, co najmniej raz w roku, wniosek o niezwłoczne uaktualnienie danych zawartych w § 1.2 i przesyłanie ich do Urzędu Miasta na adres: e-mail: promocja@chelmno.pl lub w formie pisemnej do Referatu Oświaty, Kultury i Promocji.
b. Do aktualizacji danych o organizacjach działających w Chełmnie używana jest ankieta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Wzór ankiety dostępny jest na stronach UM w Chełmnie https://www.chelmno.pl , a w formie drukowanej w Referacie Oświaty Kultury i Promocji Urzędu Miasta p. 22;
c. Osoba odpowiedzialna za aktualizację nanosi zmiany w oparciu o przesłane ankiety w terminie nie dłuższym niż 7 dni, zaznaczając datę aktualizacji.
d. Urząd Miasta raz w roku występuje do Starostwa Powiatowego z prośbą o przesłanie aktualnego wykazu zarejestrowanych organizacji.
e. Każdej nowej organizacji przesyła się ankietę wraz z wyjaśnieniem w jakim celu dane w niej zawarte będą wykorzystywane. Wypełniona ankieta przekazywana jest przez organizację na adres e-mail: promocja@chelmno.pl lub w formie pisemnej do Referatu Oświaty, Kultury i Promocji.
f. Aktualizacja danych o organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Chełmna dokonywana jest także na corocznym spotkaniu dotyczącym opracowywania zawartości Rocznego Programu Współpracy na kolejny rok kalendarzowy. Organizacje uczestniczące w spotkaniu otrzymują ankietę z prośbą o weryfikację danych.
g. Do zarejestrowanych organizacji, które nie wezmą udziału w spotkaniu ankieta zostanie wysłana pocztą.
h.Dane dotyczące organizacji, co do której brak jest przez rok aktualnych informacji zostają usunięte z bazy danych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna:
M. Kędzierski
______________________________________________

ZAŁACZNIK DO ZARZĄDZENIA

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 56 / 2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 12 września

„Mapa aktywności”

pełna nazwa organizacji:

dane adresowe organizacji z numerem telefonu:

dane osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:

zakres działalności organizacji:

dotychczasowe osiągnięcia organizacji:

status prawny:

informacje czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego:

informację dotyczącą liczby osób pracujących odpłatnie i na zasadach wolontariatu:

źródła finansowania organizacji
(np. działalność gospodarcza, dochody z majątku własnego, darowizny, składki członkowskie, dotacje, inne):

Zobowiązuje się do przekazania zmian dotyczących informacji zawartych w powyższej ankiecie oraz wyrażam zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej: https://www.chelmno.pl
Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazywanych danych.

 

Mapa aktywności (do pobrania)