Współpracujemy – wizytówka projektu

Logo Unii Europejskiej

 
 

Projekt: „#Współpracujemy – projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Miasta Chełmna wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności” (nr RPKP.11.01.00-04-0011/20) realizowany przez Gminę Miasto Chełmno, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 964 772,28 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 916 533,43 zł

Środki własne Gminy Miasta Chełmna: 48 238,85 zł

 

Uczestnicy projektu będą podejmować działania kształtujące poczucie współodpowiedzialności za miasto, jako dobro wspólne, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i które, wszyscy wspólnie kształtujemy. W ramach działań aktywizujących, zostały zaplanowane 4 działania (zaaranżowanie 2 lokali na cele “WspółWarsztatu” (lokal typu makerspace) oraz “Sklepu Społecznego”, zagospodarowanie 2 terenów na cele “Ogrodów Społecznych”) mające na celu stworzenie trwałej zmiany w środowisku lokalnej społeczności, które będą przeprowadzone przez uczestników projektu. Poprzez doświadczenie oraz współpracę zakłada się wzmocnienie poczucia sprawczości każdego z uczestników. W projekcie założono uczestnictwo 4 osób w kryzysie bezdomności, dla których przewidziano aranżację miejsca do życia, wdrażając zasadę “Najpierw mieszkanie, następnie praca”. Projekt pilotażowy obejmuje adaptacje osób w kryzysie bezdomności, aktywizację społeczną tych osób, a następnie aktywizację zawodową w projekcie. Aktywizacja zawodowa obejmuje szkolenia specjalistyczne (w trakcie których uczestnicy otrzymają stypendia) oraz płatne staże dla grupy uczestników projektu. Projekt obejmie działaniami o charakterze społecznym oraz o charakterze zawodowym dla osób należących do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Uczestnictwo w projekcie składa się z dwóch części:

  1. Aktywizacja społeczna.
  2. Działania integracyjno-animacyjne – włączenie uczestników projektu we współtworzenie miejsc społecznie użytecznych:

Wspólne projektowanie. Wspólne wykonanie mebli i elementów małej architektury. Wspólne uporządkowanie terenu. Wspólne sadzenie i pielęgnowanie roślin. Przeprowadzenie animacji integracyjnych we współtworzonych przestrzeniach.

  1. Diagnoza sytuacji problemowej – indywidualne spotkania z psychologiem, w celu prawidłowego określenie profilu danego uczestnika projektu, określenie jego potencjałów oraz możliwości, a także diagnozę jego problemów, stanowiących podstawę znajdowania się w trudnej sytuacji życiowej. Każdy z uczestników projektu będzie miał 4 godzin indywidualnych spotkać z psychologiem. Psycholog będzie miał kwalifikacje w zakresie coachingu. Dobór i zakres metod pracy będzie ustalany indywidualnie dla każdego z uczestników projektu. W przypadku osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, na tym etapie zaproponowana zostanie propozycja wyjścia z sytuacji poprzez zakwaterowanie w kontenerowych budynkach mieszkalnych. Z każdej z grup propozycja ta może dotyczyć jednej osoby samotnej. Odpowiada to danym MOPS, które wskazują, że wśród bezdomnych są niemal wyłącznie osoby samotne.
  2. Opracowanie indywidualnych ścieżka rozwoju dla poszczególnych uczestników projektu. Plany zostaną opracowane przez psychologa na podstawie przeprowadzonych działań. Plany będą podstawą podjęcia dalszych działań w zakresie aktywizacji zawodowej.
  3. Realizacja warsztatów treningowych dotyczących kompetencji miękkich – warsztat zostanie przeprowadzony przez specjalistę ds. aktywizacji społecznej. W ramach warsztatu zostaną zaaranżowane różnorodne sytuacje codzienne – jak: wizyta w Urzędzie Miasta lub Pracy, czy wizyta na Poczcie. Zaliczeniem warsztatu będzie wykonanie jednej z wylosowanych czynności.

 

  1. Aktywizacja zawodowa.

Etap aktywizacji społecznej celowo skupia się na aktywnej integracji, umożliwiającej podjęcie konkretnych działań przynoszących naoczne efekty. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie stanowią pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Zaplanowane w aktywizacji społecznej działania w dotykają wielu obszarów możliwego zatrudnienia w obszarze usług miejskich. Kształtowanie terenów zieleni publicznej, prace porządkowe, prace remontowo-budowlane to jedne z obszarów, które dają możliwość zatrudnienia zarówno na w sektorze publicznym, jak również w ramach usług prywatnych. Przetestowanie różnych możliwości podejmowania pracy potraktowano jako kluczowy element, wyprzedzający doradztwo zawodowe. W ramach aktywizacji zawodowej podjęte zostaną następujące działania:

1) Doradztwo zawodowe – doradca wypracuje indywidualne plany działania dla poszczególnych uczestników projektu, zgodnie z standardem wskazanym w załączniku do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS. Wspólnie z uczestnikiem ma za zadanie wypracowanie rozwiązania, które pozwoli na satysfakcjonujące znalezienie własnej ścieżki rozwoju, a w konsekwencji realizację planu działania. Na podstawie doradztwa następuje skierowanie na szkolenie/kurs/staż. Każdy z uczestników będzie miał po 24 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Na podstawie przeprowadzonego doradztwa zostaną podjęte indywidualne decyzje co do szczegółowych planów działań – kierowanie na szczegółowe kursy.

2) Organizacja szkoleń i kursów – na podstawie opracowanych planów działań każdy z uczestników zostanie skierowany na kursy, umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji. Kursy będą realizowane wyłącznie przez podmioty objęte wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Zakłada się skierowanie uczestników na kursy: – kurs na prawo jazdy kategorii T (dla osoby z prawem jazdy kategorii B), – kurs na prawo jazdy kategorii B + T (dla osób bez prawa jazdy), – kurs pracy na wysokości – przycinka drzew, – kurs ogrodniczy (kształtowanie i pielęgnacja zieleni), – kurs dendrologiczny (kształtowanie i pielęgnacja drzew), – kurs obsługi wózka widłowego, – kurs obsługi kasy fiskalnej. Pakiet podjętych kursów jest pakietem otwartym. W przypadku braku możliwości organizacji kursu na terenie Miasta Chełmna, dopuszcza się możliwość organizacji poza miastem.

3) Staże – praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych w trakcie kursów. Staże płatne, na okres 3 miesięcy w jednostka organizacyjnych Miasta lub w przedsiębiorstwach prywatnych na terenie miasta. Założono staże dla 48 uczestników projektu. Zaplanowane w projekcie kursy/szkolenia zawodowe/formy kształcenia będą kończyć się możliwością uzyskania kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych formalnym dokumentem. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie.

 

 

drukuj