„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

 

 

 

 

 

 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

 

Gmina Miasto Chełmno brała udział w konkursie „Granty PPGR” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EUdziałania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

 

Do udziału w Konkursie Grantowym uprawnione były jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały pozytywną opinię KOWR, w zakresie:

– Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR

– Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.

 

 

Celem projektu było Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną.

 

Docelowymi odbiorcami wsparcia byli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty.

 

Nabór do programu zakończył się w 2021, a do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków.

 

Za kwotę pozyskanego przez Gminę grantu, w wysokości wynosi 169 500,00 zł zakupione zostały komputery oraz akcesoria.

 

Komputery przekazane zostały na podstawie umowy, obdarowani przyjęli na siebie obowiązek poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu prowadzonej przez Gminę Miasto Chełmno i składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w okresach co 6 miesięcy, oświadczeń o posiadaniu sprzętu.