Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Flaga Unii Europejskiej

logo

Projekt
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007 – 2013


Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej    nr 2 w Chełmnie, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczania strat ciepła w budynkach placówki, co efekcie wpłynie na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt obejmuje:
A.    Roboty budowlane – docieplenie dachu w części ,,A”, docieplenie stropu poddasza w części ,,B”, wymiana pokrycia dachu i wzmocnienie więźby dachowej w części ,,B” (zadanie zrealizowane),
B.    Roboty budowlane – wymiana pokrycia dachu w części ,,C”
C.    Roboty budowlane – docieplenie stropu poddasza w części ,,C”
D.    Roboty budowlane – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części ,,A”, ,,B” i ,,C”
E.    Roboty budowlane – docieplenie ścian zewnętrznych budynku w części ,,A” i ,,B”
F.    Remont elewacji budynku w części „C”
G.    Wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

W oparciu o złożoną dokumentację konkursową, w dniu 28 grudnia 2010r. Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie    i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 943 198,59 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 701 908,93 zł., co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu został ustalony na:
– rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2009r.
– zakończenie realizacji: 30.09.2011r.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przed realizacją inwestycji: