“Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna – I etap”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna. Realizacja projektu ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy miasta Chełmna, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:
– kanalizacji sanitarnej w ulicach Chabrowej, Kwiatowej, Osnowskiej, Słowiczej, Jaskółczej, Żurawiej, Gołębiej i Łunawskiej;
– kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Toruńskiej, Konwaliowej i Storczykowej.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi ca 13,10 km., natomiast sieci kanalizacji deszczowej – 0,48 km. W ramach niniejszego projektu planuje się podłączenie do sieci kanalizacyjnej 219 gospodarstw domowych tj. ca 876 osób.

W lipcu 2004 roku w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działań Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów – Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Gmina Miasta Chełmna jako Beneficjent końcowy złożyła aplikację na zasadach określonych w Uzupełnieniu Programu

W oparciu o pozytywną ocenę formalną i merytoryczną projektu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 3 sierpnia 2005 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości tj. 75% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość Projektu (po rozstrzygnięciach przetargowych) wynosi 2 712 811,33 PLN, w tym kwota dofinansowania 1 938 683,50 PLN

Termin realizacji przedsięwzięcia: 30 listopada 2005 – 31 październik 2006