Projekt „Społeczna Informacja Turystyczna” (skrót SIT)

 

Logotypy UE, PL, RPO, UE

 

 

Projekt „Społeczna Informacja Turystyczna” (skrót SIT)

 

 

Projekt „Społeczna Informacja Turystyczna” (skrót SIT) realizowany jest przez Gminę Miasto Chełmno w ramach LSR na lata 2016-2023 dla obszaru LGD Chełmno, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

 Umowa o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem nr 2020/G/1/8/LGD.

 

 

Celem projektu jest organizacja społeczności lokalnej i animacji społecznej dla 10 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Chełmna.

Projekt przeprowadzony zostanie w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku poprzez: utworzenie Społecznej Informacji Turystycznej i prowadzonej przez grupę uczestników projektu.

Projekt jest zgodny z celem ogólnym LSR 2,  tj.: Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023. W ramach projektu podjęte zostaną różne działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W projekcie spełnione będą warunki celów szczegółowych jak 2.2. tj.: nabywanie umiejętności i aktywizacja mieszkańców oraz promocja obszaru LGD do roku 2023. 

Oprócz utworzenia biura SIT w ramach projektu, skierowanego do osób starszych, zaplanowane zostały spotkania, warsztaty i szkolenia m.in. z zasad obsługi ruchu turystycznego, tworzenia materiałów informacyjnych i oferty dla turystów, kursy językowe, spotkania studyjne w innych Centrach Informacji Turystycznej czy spotkania z uczestnikami podobnych projektów. 

Prowadzone warsztaty, kursy czy spotkania przyczynią się do nabycia przez uczestników projektu pewności w kontaktach międzyludzkich, odrzucenia izolacji społecznej i strachu przed kontaktami z innymi ludźmi czy przed wyjściem z domu, a tym samym radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wspólnego podejmowania działań.

Celem projektu jest zdobycie przez uczestników wiedzy na nowe tematy, stworzenie nowych perspektyw, a zaangażowanie w działalność Społecznej Informacji Turystycznej spowoduje wypełnienie życia nową treścią i zadaniami.

Projekt spełnia też cel szczegółowy 2.1. tj. zwiększenie liczby wydarzeń m.in. poprzez organizację wystawy.

 

Projekt “Społeczna Informacja Turystyczna” ma również wspierać działalność Chełmińskiej Informacji Turystycznej w Muzeum Ziemi Chełmińskiej w ratuszu. 

 

 

Wskaźniki projektu:  

  1. Wskaźnik produktu – SzOOP – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) – 10 os.
  2. Wskaźnik rezultatu – SzOOP: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 6 os.
  3. Wskaźnik produktu – projekt grantowy – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych (dot. typu 2a) – 10 os.
  4. Wskaźnik produktu – projekt grantowy – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 10 os.
  5. Wskaźnik rezultatu – projekt grantowy – wskaźnik efektywności społecznej – 6 os.
  6. Wskaźnik rezultatu – projekt grantowy – Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych – 1 szt.
  7. Wskaźnik produktu własny 1 – liczba zestawień z modułów – 7 szt.
  8. Wskaźnik produktu własny 2 – Liczba wytworzonych działań w ramach projektu (inicjatywa lokalna lub wytworzona oferta turystyczna) – 1 szt.
  9. Wskaźnik rezultatu własny – Liczba uczestników , która przystąpiła do usług wzajemnościowych / samopomocowych – 6 os.

 

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 52 631,58 zł,  z czego:

– dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 50 000,00 zł, co stanowi 95%

– wkład własny Gminy Miasto Chełmno wynosi: 2 631,58 zł, co stanowi 5 % wartości projektu.

 

 

Biuro projektu:
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
Pok. 311

Godziny funkcjonowania:
środa – czwartek  10.00-14.00

tel. 056-677-17-19

kom.  500-149-366
e-mail: promocja@chelmno.pl

 

 

 

Miejsce realizacji projektu:
Projekt realizowany będzie w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych przy ul. Grudziądzkiej 36 w Chełmnie,
gdzie powstanie biuro SIT.