Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

 

WIZYTÓWKA PROJEKTU

 

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE

 

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie” (RPKP.04.03.00-04-0020/20) realizowany przez Gminę Miasto Chełmno współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej  4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3. Rozwój infrastrukturalny wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięciu przyświeca perspektywa rozwoju miasta, a zarazem potrzeba przygotowania oczyszczalni do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych i zapewnienia jej odpowiedniej sprawności i efektywności technologicznej. Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim z konieczności uporządkowania gospodarki ściekowej miasta, co ma zapobiec wystąpieniu awarii oczyszczalni ze względu na wyeksploatowane instalacje.

 

 

Obecna oczyszczalnia posiada niską efektywność technologiczną w obszarze gospodarki osadowej oraz biologicznego procesu usuwania ze ścieków identryfikacji azotanów w reaktorach biologicznych. Ponadto wysokim wyeksploatowaniem, a tym samym zbyt małą wydajnością charakteryzuje się prasa w stacji mechanicznego odwadniania osadu. Wskazane niedobory świadczą o niezbędnym podjęciu działań mających na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji.

 

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności i wydajności technologicznej oczyszczalni oraz utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na poziomie wymogów określonych w przepisach prawa.

 

 

Podstawowe cele wykonania rozbudowy oczyszczalni:

 

  1. Zapewnienie wzrostu efektywności technologii osadowej części oczyszczalni ścieków oraz biologicznego procesu usuwania fosforu ze ścieków i dentryfikacji azotanów w reaktorach biologicznych,
  2. Unowocześnienie i wzrost wydajności pracy stacji mechanicznego odprowadzania osadu,
  3. Utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do zbiornika,
  4. Utrzymanie stanu skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków,
  5. Zapewnienie ciągłej pracy oczyszczalni z założoną efektywnością oczyszczania ścieków w zmiennych warunkach,
  6. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Chełmno i poprawa warunków życia ludności ją zamieszkującej.

 

 

Projekt przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej oraz do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu wodno-ściekowego. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w celu jej unowocześnienia i wzrostu jej efektywności technologicznej, zwłaszcza w obszarze gospodarki osadowej rozwiązuje kompleksowo gospodarkę ściekową poprzez stworzenie zamkniętego, samowystarczalnego systemu oczyszczalnia ścieków na poziomie aglomeracji. Realizacja działania zapobiegnie możliwym awariom i tym samym obniży ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej.

 

 

Wartość projektu: 3 862 768,68 zł

Wydatki kwalifikowane: 3 118 131,06 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 480 076,37 zł

Na realizację projektu Gmina Miasto Chełmno pozyskała również 700 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.