Projekt pn. „Roboty remontowo-konserwatorskie i termomodernizacyjne budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie”

logo

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja wraz z modernizacją budynku wpisanego do rejestru zabytków, w którym znajduje się Gimnazjum nr 2 w Chełmnie. Zaproponowane w projekcie rozwiązania są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników.

W ramach prac przewidziano wykonanie następujących robót:
•    wymianę ceramicznego pokrycia dachowego z częściową wymianą elementów
•    konstrukcyjnych więźby dachu,
•    docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
•    obróbki blacharskie na całości obiektu,
•    wymianę instalacji odgromowej,
•    pokrycie połaci dachu,
•    wymianę stolarki okiennej (remont i renowacja),
•    roboty porządkowe,
•    ocieplenie zewnętrzne piwnic,
•    ocieplenie wewnętrzne ścian powyżej terenu,
•    renowację elewacji budynku,
•    instalacje c.o. (płukanie instalacji co i grzejników, montaż zaworów termostatycznych).

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i estetycznej budynku Gimnazjum nr 2 w Chełmnie poprzez termomodernizację i renowację. Powyższy cel jest zgodny z celami osi priorytetowej II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz celem działania 2.3. podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczanie strat ciepła. Realizacja projektu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jej stanu.

W wyniku projektowanej termomodernizacji budynku planuje się uzyskanie następujących efektów energetycznych :
•    obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną z 327,40 kW do 249,4 kW po termomodernizacji,
•    zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 5144,20 GJ/rok do 2802,90 GJ/rok po termomodernizacji,
•    spełnienie wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika Eo który dla w/w budynków winien wynosić 73 kWh/m3*rok. Przed termomodernizacją wynosił 252,10 po wyniesie 188,85 kWh/m3*rok,
•    zmniejszenie zapotrzebowania ciepła wyniesie 40,90% (zmniejszenie energochłonności obiektu),
•    poprawa sprawności instalacji c.o. po termomodernizacji wyniesie 75,60%.

Koszt całkowity projektu wynosi 1 182 648,70 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 812 509,33 zł., co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: czerwiec 2012 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2014 r.