Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”

logo

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kultury,

Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007 – 2013

 

Przedmiotem projektu są roboty remontowe budynku Urzędu Miasta Chełmna, który stanowi

współwłasność Gminy Miasto Chełmno oraz Gminy Chełmno. Dodatkowo w zakres projektu

wchodzą roboty remontowo-konserwatorskie budynku Konwiktu, Infirmerii, budynku zachodniego skrzydła dziedzińca głównego, budynku przyległego do Domu
św. Wincentego a Paulo należących do Zespołu Klasztornego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska.

 

Wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem (5 szt.)
 • Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (1 szt.);
 • Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji (5 szt.);
 • Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów (5 szt.);
 • Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury (5 szt.);
 • Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (1 szt.);

 

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem (25 771 osób).

 

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury, w tym obiektów objętych

ochroną konserwatorską w celu zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Powyższy cel jest zgodny z celami osi

priorytetowej III Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz celem Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury. Realizacja projektu poprzez ograniczenie degradacji infrastruktury kultury przyczyni się do poprawy jej wykorzystania oraz podniesienie atrakcyjności kulturalnej miasta Chełmna.

 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poprawa stanu technicznego budynków,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • remont elewacji i pokrycia dachowego,
 • remont wnętrza budynków,
 • wykonanie izolacji,
 • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • poprawa estetyki budynków.

 

Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, do rozwiązania których ma się

przyczynić niniejszy projekt. Osiągnięcie celów szczegółowych i celu głównego, pozwoli zrealizować cel ogólny projektu: poprawa stanu infrastruktury kultury obiektów objętych ochroną konserwatorską w celu zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy na obszarze całego województwa.

 

Efektem realizacji celu głównego i zaplanowanych w projekcie działań będą następujące rezultaty:

 

 • poprawa stanu technicznego obiektów kulturowych w Chełmnie,
 • zwiększenie dostępności infrastruktury kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • poprawa atrakcyjności miasta,
 • poprawa atrakcyjności regionu,
 • zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem,
 • rozwój kapitału społecznego – wzrost zadowolenia i integracji społecznej.

 

Całkowita wartość inwestycji: 2 995 878,89 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 205 567,52 zł

Budżet państwa: 1 136 176,34 zł

Wartość inwestycji realizowanej przez partnera projektu: 1 877 225,73 zł

W tym wkład własny partnera: 281 583,86 zł

Beneficjent: Gmina Miasto Chełmno

Partner projektu: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska

Termin realizacji: listopad 2014 – październik 2015