Projekt pn. „Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja i adaptacja zabytkowej kaplicy p.w. św. Marcina w Chełmnie na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie. Celem niniejszego projektu jest rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na wyznaczonym obszarze wsparcia poprzez zaadaptowanie obiektu sakralnego na potrzeby biblioteki szkolnej i multiteki. Powyższe przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. W wyniku realizacji projektu kaplica, w szczególności zyska nową funkcję i użytkownika. Uczniowie, ich rodzice oraz mieszkańcy Starówki będą mogli korzystać z wygodnie i nowocześnie urządzonej biblioteki szkolnej i multiteki o zabytkowym charakterze. Dodatkowo, w nowej bibliotece można będzie organizować różnego rodzaju wystawy, spotkania. Dzieci wraz z rodzicami oraz pozostali mieszkańcy Chełmna będą mieli alternatywną możliwość spędzania wolnego czasu np. przy dobrej książce lub komputerze z dostępem do Internetu.

Kaplica św. Marcina wpisana jest do rejestru zabytków i stanowi wartość historyczno-kulturową do bezwzględnej ochrony. Wojewódzki Konserwator Zabytków, wyraził zgodę na realizację niniejszego projektu.

Planowany zakres rzeczowy projektu wynika z obecnego stanu technicznego, planowanej nowej funkcji dla obiektu oraz warunków ochrony konserwatorskiej i obejmuje:
· prace remontowo-konserwatorskie
· budowa ciepłociągu – zasilanie z kotła gazowego znajdującego się w budynku głównym szkoły,
· przebudowa/wymiana instalacji elektrycznej,

· montaż instalacji p.poż., wentylacyjnej, c.o. (podłogowe) oraz teleinformatycznej,

· założenie izolacji przeciwwilgociowej,

· dostosowanie dyspozycji wnętrza do nowej funkcji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dla tego typu obiektów – m.in. p.poż, sanitarnych, bhp etc.,
· dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

· roboty wykończeniowe
· zagospodarowanie terenu wokół kaplicy (działka nr 444) – budowa ogrodzenia (włączenie kaplicy w obręb boiska szkolnego), zieleńce, ławki etc.
· zakup wyposażenia.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Chełmno, która jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację, zarządzanie, wdrożenie i rozliczenie projektu. Operatorem projektu, czyli podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i właściwą eksploatację inwestycji powstałej w wyniku realizacji projektu, będzie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmnie.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępu mieszkańców do infrastruktury kultury i edukacji, jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy Chełmna. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

· polepszenie stanu technicznego zabytkowego obiektu,
· efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru zabytków na cele edukacyjne,
· dostosowanie obiektu do norm prawnych i standardów współcześnie obowiązujących,
· stworzenie odpowiednich warunków do edukacji,
·  poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania przebywających w obiekcie uczniów,
·  wyrównanie szans w kontekście konkurencyjności szkoły na rynku oświaty podstawowej i zwiększenie dostępności do edukacji dla młodzieży z terenów małych miast i wsi.

Koszt całkowity projektu wynosi 1 055 154,60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 758 617,20 zł., co stanowi nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: kwiecień 2012r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2013r.

Cele na poziomie produktów, rezultatów (tabela do pobrania)


Fot. 1 – Kaplica św. Marcina – widok elewacji frontowej z wejściem głównym
Fot. 2 Widok elewacji południowej i wschodniej


Fot. 3 – Kaplica św. Marcina – wnętrze, widoczny brak posadzki i stan ścian