Projekt „Kształtujemy naszą przyszłość”

logo

Projekt pt. „Kształtujemy naszą przyszłość” o numerze  WND-POKL.09.01.02-04-106/13  w konkursie nr 3/POKL/9.1.2/2013 realizowany będzie przez Gminę Miasto Chełmno w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

 

Projekt: „Kształtujemy naszą przyszłość” realizowany  będzie  w okresie od 3.03.2014 do 30.06.2015 w Gimnazjum nr 1 i w Gimnazjum nr 2 w Chełmnie.  Skierowany jest do uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji. W ramach projektu realizowane będą:

1. Zajęcia (kompetencje kluczowe) rozwijające  i wyrównujące, w tym

Zajęcia komputerowe zakończone egzaminem wewnętrznym,
Zajęcia komputerowe przygotowujące do egzaminów modułowych  ECDL-Start
Zajęcia rozwijające “Klub muzyczny”
Zajęcia rozwijające “Koło teatralne”
Zajęcia rozwijające “Koło historyczne”
Zajęcia rozwijające “Klub j. niemieckiego”
Zajęcia rozwijające z matematyki Liga zadaniowa
Zajęcia rozwijające “Koło matematyczne”
Zajęcia rozwijające “Koło chemiczne”
Zajęcia rozwijające z j. angielskiego
Zajęcia rozwijające z biologii
Zajęcia przygotowujące z matematyki do egzaminu gimnazjalnego
Zajęcia wyrównujące z matematyki
Zajęcia wyrównujące z j. angielskiego
Zajęcia wyrównujące z j. polskiego
Zajęcia wyrównujące z chemii
Zajęcia wyrównujące z historii
Zajęcia wyrównujące z geografii

2.    Ścieżki edukacyjne

Zajęcia “Młody Kulturoznawca”
Zajęcia “Tożsamość regionalna”
Edukacja ekologiczna
Zajęcia w ramach przedsiębiorczości
Koło młodych redaktorów

3. Doradztwo zawodowe i edukacyjne

4. Zajęcia przeznaczone dla uczniów   o specjalnych potrzebach:
Zajęcia dla uczniów z dysleksją
Zajęcia  kompensacyjno- korekcyjne
Socjoterapia przez sztukę.

Łącznie przewiduje się do realizacji  2410 godzin zajęć, wycieczki edukacyjne i spotkania  z przedsiębiorcami. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce naukowe przeznaczone do realizacji zaplanowanych zadań.

Całkowity koszt projektu wynosi  383 040,00 zł z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki wynosi 85 % tj.  325 584 zł., a wkład własny niepieniężny Gminy Miasto Chełmno 15% wartości projektu  tj. 57 456 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego