Projekt „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”

 

 

WIZYTÓWKA PROJEKTU

 

Dotyczy projektu nr RPKP.06.02.00-04-0005/19 pn. „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”. 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie niezbędnych robót remontowo-konserwatorskich w kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 zbudowanej w 2 poł. XVIII wieku oraz zakup wyposażenia, dzięki czemu możliwa będzie adaptacja obiektu na cele społeczne. W obecnej chwili budynek jest zniszczonym pustostanem o złym stanie technicznym, niedostosowanym do warunków ochrony konserwatorskiej ani planowanej nowej funkcji dla obiektu. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych działań, mających na celu przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji społecznych, co przyczyni się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Głównym celem projektu jest wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury na cele społeczne na obszarze rewitalizowanym miasta Chełmna. Wynikającymi z niego celami szczegółowymi są:

  • udostępnienie infrastruktury, w tym zabytkowej, na cele prowadzenia działalności społecznej i aktywizującej,
  • zwiększenie poziomu dostępności do działań ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego, w tym dla osób niepełnosprawnych, na obszarze rewitalizowanym,
  • udostępnienie do tej pory niedostępnego obiektu zabytkowego odwiedzającym,
  • uchronienie cennego zabytku przed dalszą degradacją

W zaadaptowanej infrastrukturze będą prowadzone działania miękkie z listy projektów podstawowych LPR. Realizacja projektów rewitalizacyjnych na obszarach Miasta dotkniętych kryzysem przyczyni się do wzrostu spójności terytorialnej i integracji funkcjonalnej obszaru i uwolnienia jego potencjału. Modernizacja infrastruktury i stworzenie przestrzeni dla wsparcia instytucjonalnego działań społecznych i wspierających przedsiębiorczość znajdzie przełożenie zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji, które należy traktować jako czynniki rozwoju. Dzięki aktywizacji społecznej i gospodarczej możliwy będzie wielofunkcyjny rozwój. Inwestycje w infrastrukturę społeczną pozwolą na poprawę ładu przestrzennego na obszarze Starego Miasta.

Planowane w ramach projektu prace obejmują:

  • nadzór inwestorski,
  • prace instalacyjno-budowlane,
  • zakup wyposażenia,
  • koszty pośrednie.

Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023, niniejszy projekt będzie realizowany jako kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej. Działania mające na celu poprawę stanu infrastruktury wykonywane są wyłącznie pomocniczo, na potrzeby realizacji działań społecznych. W tym celu dokonana zostanie rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Grudziądzkiej 36.Dostosowana do potrzeb społecznych i gospodarczych infrastruktura przyczyni się do realizacji zmian strukturalnych na obszarze rewitalizacji. Celem programu rewitalizacji jest przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do zmniejszenia poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, wzrostu aktywności społecznej i ożywienia gospodarczego obszaru. Zakłada się zwiększenie aktywności społecznej i realizację działań oddolnych. Wnioskodawca planuje do realizacji szereg działań społecznych, które będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub finansowane ze środków własnych, a do ich wdrożenia niezbędne jest zaplecze infrastrukturalne. Planuje się powołanie Klubu Integracji Społecznej, Środowiskowego Programu Opieki i Terapii dla Rodzin z Dziećmi i Młodzieżą z Niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Chełmno a także Chełmińskiego Punktu Wsparcia Przedsiębiorczości oraz realizację projektów SOS dla Rodzica, Aktywność kluczem do sukcesu, Aktywni Seniorzy – jako główne przedsięwzięcia w ramach LPR. Także działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postaci projektu: Zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, będą realizowane w zmodernizowanym budynku, co przyczyni się do optymalizacji wykorzystania infrastruktury na cele społeczne. Zarówno obecnie użytkowana infrastruktura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizatora Klubu Integracji Społecznej, jak i Powiatowego Urzędu Pracy, realizatora Chełmińskiego Punktu Wsparcia Przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych nie pozwalają na wdrożenie planowanych w ramach LPR działań w obecnie posiadanych budynkach i przestrzeniach biurowych. Przedsięwzięcia Lokalnej Grupy Działania „Chełmno”, działania związane z rozwojem gospodarki społecznej i aktywności oddolnej oraz realizacją programów środowiskowych wymagają również zaplecza infrastrukturalnego.

Rezultatem niniejszego projektu będzie zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i aktywizacyjnej, co przyczyni się do wzrostu ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze rewitalizowanym miasta Chełmna i zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Starego Miasta poprzez adaptację nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych. Projekt znajduje się na liście podstawowej projektów rewitalizacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023 (wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do uchwały nr 20/850/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r.), jako projekt nr 9. Zakres przedsięwzięcia wpisuje się w typy projektów wymienionych dla Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, czyli Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU 

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Rodzaj wskaźnika: kluczowy

Jednostka miary: szt.

Źródło informacji: protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót z wyszczególnieniem dostosowań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wartość bazowa: 0,00

Wartość docelowa: 2020

Wartość docelowa – wartość: 1,00

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Rodzaj wskaźnika: kluczowy

Jednostka miary: szt.

Źródło informacji: protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót z wyszczególnieniem dostosowań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wartość bazowa: 0,00

Wartość docelowa: 2020

Wartość docelowa – wartość: 0,00

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m²] (CI39)

Rodzaj wskaźnika: kluczowy

Jednostka miary: m²

Źródło informacji: protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót w budynku publicznym

Wartość bazowa: 0,00

Wartość docelowa: 2020

Wartość docelowa – wartość: 586,40

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]

Rodzaj wskaźnika: kluczowy

Jednostka miary: m²

Źródło informacji: protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót w budynku publicznym zlokalizowanym na obszarze rewitalizacji miasta Chełmna.

Wartość bazowa: 0,00

Wartość docelowa: 2020

Wartość docelowa – wartość: 1,00

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]

Rodzaj wskaźnika: kluczowy

Jednostka miary: ha

Źródło informacji: protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót w budynku publicznym z uwzględnieniem ogólnej powierzchni całkowitej.

Wartość bazowa: 0,00

Wartość docelowa: 2020

Wartość docelowa – wartość: 0,04

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub   

komercyjnych na obszarach miejskich

Rodzaj wskaźnika: specyficzny

Jednostka miary: osoby

Źródło informacji: listy obecności uczestników projektów społecznych prowadzonych w zaadaptowanej infrastrukturze

Wartość bazowa: 0,00

Wartość docelowa: 2021

Wartość docelowa – wartość: 160,00

Rok 2021: 160,00

Rok 2022: 160,00

Rok 2023: 160,00

Rok 2024: 160,00

Rok 2025: 160,00

 

 

 

Okres realizacji projektu:
01.08.2019 r. – 30.10.2020 r.

 

 

Finansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu: 5 198 332,13 zł

Całkowita wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 5 154 899,61 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 3 923 737,65 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 515 489,96 zł

Wkład własny Gminy Miasto Chełmno: 759 104,51

 

Beneficjent: Gmina Miasto Chełmno