Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

logo

Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do realizacji projektu „ Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego           w latach 2008 i 2009” wdrażanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Koordynatorem projektu, w który zaangażowało się łącznie 31 samorządów  jest Powiat toruński.
Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli oraz podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników administracji szkół w zakresie organizacji i finansowania działalności oświatowej. Program wdrażany jest  dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Koszt tego całego przedsięwzięcia wynosi 840.000 zł, w tym 713.000 zł (85%) pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 126.000 zł stanowią środki własne koordynatora – powiatu toruńskiego – i partnerskich jst.
Nauczycielom zaproponowano do wyboru 11 kursów, obejmujących przede wszystkim krótkie formy doskonalenia zawodowego (co najmniej 40 godzin, z wyłączeniem studiów podyplomowych i studiów wyższych), zgodnych z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Kursy tematycznie dotyczą różnych aspektów pracy nauczyciela, m.in. pracy               z uczniem zdolnym i z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, podnoszenia efektów kształcenia, technik i metod efektywnego uczenia, oceniania kształtującego jako nowoczesnej metody służącej rozwojowi ucznia.
Nauczyciele i pracownicy administracji  chełmińskich szkół podstawowych,  gimnazjów i przedszkola, łącznie 40 osób,  uczestniczą  w  następujących kursach:
–         Podnoszenie efektów kształcenia, 48 h
–         Ocenianie kształcenia jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia, 40 h
–         Praca z uczniem zdolnym, 40 h
–         Praca z uczniem o specyficznych potrzebach, 40 h
–         Pozyskiwanie funduszy z UE dla szkół i placówek oświatowych, 40 h
–         Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej, 50 h
–         Racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią, 12 h
 

Z dodatkowo zorganizowanych kursów: techniki i metody efektywnego uczenia się oraz racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią  skorzystało 11  nauczycieli.

www.efs.gov.pl