Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Flaga Unii Europejskiej

logo

Program: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim realizowany jest  w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program, którego realizację przewidziano na lata 2010-2013, skierowany jest do najmłodszych uczniów – umożliwi szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.
Wsparcie szkół w organizacji kształcenia i wychowania na I etapie edukacyjnym nabiera szczególnego znaczenia w kontekście realizacji nowej podstawy programowej, która czyni z indywidualizacji podstawowy sposób pracy z uczniami. Projekty, które szkoły będą mogły wdrożyć dzięki środkom uzyskanym w ramach POKL, mają być uzupełnieniem bieżącej oferty szkół, które już teraz zobowiązane są otoczyć indywidualnym wsparciem każdego ucznia i wspierać go w jego osobistym rozwoju.
Założenia programu oraz warunki i zasady jego realizacji określa dokument zatytułowany „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 23.04.2010 r.
Indywidualna praca z uczniem wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Indywidualizacja nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów zawiera w sobie szereg działań, w tym w szczególności:
•    zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno –wychowawczo -profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno-rozwojowymi,
•    zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania,
•    podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
•    zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły poprzez podniesienie jakości pomocy udzielanej rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym.
Do programu mogły przystąpić tylko te szkoły, które już wypracowały standardy pracy z uczniami odpowiadające założeniom programu, a polegające na indywidualizacji nauczania.

To kryterium spełniają szkoły, w których:
•    działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację nauczania i wychowania uczniów klas I–III, opracowanie programu nauczania dostosowanego do potrzeb uczniów, monitoring realizacji tego programu i ocenę skuteczności podejmowanych działań (standard I),
•    realizowany jest program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów, w ramach obowiązkowych zajęć (standard II),
•    nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania, i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów (standard III).
W każdej szkole powinien więc działać zespół skupiający nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, innych nauczycieli pracujących bezpośrednio z uczniami klas I–III, a także wychowawców świetlicy, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych lub psychologów – o ile są zatrudnieni w szkole. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie w szkole rozpoznania rzeczywistych potrzeb uczniów. Diagnozowanie problemów uczniów i uczennic klas I–III powinno się odbywać w trakcie realizacji ww. standardów, a także badań, analiz i wywiadów przeprowadzanych w poszczególnych klasach. Na podstawie takiej diagnozy zespół powinien określić szczegółowe cele i zadania, jakich w danej szkole wymaga wdrożenie indywidualnego podejścia do ucznia. Na terenie jednej j.s.t. mogą wystąpić bardzo różne problemy: w jednej ze szkół może to być zagrożenie dysleksją i problemy logopedyczne, w innej zaburzenia komunikacji społecznej czy zaburzenia umiejętności szkolnych,                     np. trudności w przyswojeniu określonego zakresu materiału z edukacji matematycznej. Ponadto w każdej szkole wsparcia wymaga grupa uczniów uzdolnionych, w przypadku których brak motywujących zajęć dodatkowych stanowi istotną barierę w ich dalszym rozwoju osobistym.
Opierając się na szczegółowym rozpoznaniu sytuacji w szkole, dyrektor wskazuje, jakie działania zostaną podjęte w celu rozwiązania konkretnych problemów, np. jakiego rodzaju zajęcia zostaną zorganizowane w szkole. Na podstawie informacji uzyskanych ze szkół prowadząca je gmina sporządza plan działania, który odpowiada potrzebom zgłoszonym przez poszczególne placówki, a także realizuje założenia strategii rozwoju gminy w części dotyczącej edukacji oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W  Gminie  Miasto Chełmno programem  objęte  zostały Szkoły Podstawowa  nr 1, 2 i 4.
W  poszczególnych szkołach realizowane będą następujące zajęcia roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013:
– zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-  Szkoła Podstawowa nr 1 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 90  godzin w każdym roku,

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- Szkoła Podstawowa nr 1 – 30  godzin w każdym roku,  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 60  godzin w każdym roku.

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – Szkoła Podstawowa nr 1 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 90  godzin w każdym roku.

– zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne –   Szkoła Podstawowa nr 4 – 30  godzin              w każdym roku.

– gimnastyka  korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – Szkoła Podstawowa nr 1 – 30  godzin w każdym roku,  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 90  godzin w każdym roku.

– specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia  pedagogiczna –  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych – koło przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych-  prowadzenie obserwacji przyrodniczych –   Szkoła  Podstawowa nr 2 – 30  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 –390  godzin w każdym roku.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – matematyczne –  Szkoła  Podstawowa nr 2 – 60  godzin w każdym roku,  Szkoła Podstawowa nr 4 – 30  godzin w każdym roku.

W ramach projektu szkoły  wyposażone  zostaną  w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do  sal, w których planowane są zajęcia. W największym zakresie zakupione zostaną pomoce naukowe  pozwalające  poprzez  zabawę poprawiać wymowę dzieci,  eliminować trudności w czytaniu  i pisaniu,   zdobywać umiejętności matematyczne i przyrodnicze – gry  edukacyjne, układanki,  programy multimedialne, klocki, plansze, brył matematyczne, modele,  preparaty, mikroskopy, ćwiczenia,    a także pomoce   dydaktyczne  eliminujące wady postawy- piłki rehabilitacyjne, skakanki, szarfy.

Na realizację programu przeznacza się dla  Gminy Miasto Chełmno  środki w  wysokości  275.149 zł. z czego 201.600 zł. na zajęcia i 73.549 na wyposażenie.