Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. oraz podgrzewania wody basenowej uzupełniona instalacją fotowoltaiki (PV) dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną i basenem przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie

Rzeczpospolita Polska

 

 

WIZYTÓWKA PROJEKTU

 

Dotyczy: projektu numer RPKP.03.01.00-04-0027/17 pn. „Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. oraz podgrzewania wody basenowej uzupełniona instalacją fotowoltaiki (PV) dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną i basenem przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie”.

 

Przedmiotem projektu jest: (a) budowa instalacji 45 szt. próżniowych kolektorów słonecznych dla wspomagania istniejącej kotłowni gazowej do ogrzewania wody użytkowej i wody basenowej, (b) budowa instalacji fotowoltaiki (PV) na potrzeby działania instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania CWU oraz podgrzewania wody basenowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z salą gimnastyczną i basenem.

 

Rezultatem projektu będzie zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym. Rezultaty to korzyści, jakie wynikną dla Beneficjenta oraz zidentyfikowanych grup docelowych bezpośrednio po zakończeniu projektu, w związku ze zrealizowanymi działaniami. Zidentyfikowano następujące rezultaty projektu:

  • redukcja emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery,
  • obniżenie kosztów ogrzewania wody basenowej,
  • ograniczenie kosztów wytwarzania energii / utrzymania obiektu przy zastosowaniu OZE,
  • poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej,
  • poprawa charakterystyki energetycznej budynku,
  • poprawa atrakcyjności osiedleńczej obszaru na którym zlokalizowane jest zadanie.

 

W ramach projektu planuje się budowę 1 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz 1 jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE. Szacuje się, że realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji CO2 na poziomie 18,53 ton rocznie. Wytworzone instalacje pozwolą na produkcję energii elektrycznej w wysokości 4,8 MWhe/rok oraz energii cieplnej w wysokości 48,8 MWht/rok. Całkowity koszt zadania: 601 928,30 zł. Lokalizacja projektu: Chełmno, ul. Kościuszki 11, Powiat chełmiński, Gmina Miasto Chełmno, Obręb ewid.: 2,
Nr działki: 33.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr WP-II-B.433.3.11.2018 o dofinansowanie projektu z dnia 28.03.2018 r. Kwota dofinansowania nie większa niż 234 728,79 zł.