Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” organy prowadzące mogły ubiegać się m.in. dla przedszkoli o udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na:

 

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat,
 2. realizację działań promujących czytelnictwo:
 • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział
  w działaniach promujących czytelnictwo,
 • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

 

 

W ramach programu Gmina Miasto Chełmno pozyskała 3 000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek”

 

 

 

Placówki wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie finansowe zobowiązane są do:

 1. podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
 2. zorganizowania w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenie promującego czytelnictwo, w szczególności spotkania z twórcami literatury, w tym dziecięcej;
 3. uwzględniania tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 4. zrealizowania co najmniej jednego zajęcia edukacyjnego z wykorzystaniem zakupionych książek.

 

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosiła dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

 

 1. nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł
 2. od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł
 3. więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł.

 

 

Organ prowadzący zobowiązany był do wniesienia  finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 21.12.2021 r., EP