KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

 

 

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w dniach od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. realizuje projekt:

 

KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Chełmna – młodzieży z problemem  niepełnosprawności z terenu objętego LSR.

 

Celem realizowanego projektu  jest zwiększenie aktywności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem w wieku 6/7 do 18 lat w zakresie społecznym oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu, mieszkańców miasta Chełmna poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

 

Projekt jest skierowany do 13 uczestników, mieszkańców miasta Chełmna.

 

W ramach projektu przewiduje się znaczące wsparcie grup defaworyzowanych wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie to wsparcie 13 osób (w większości kobiet), mieszkańców Chełmna, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakłada się wzrost aktywności społecznej u 61,5% uczestników projektu.

 

Planowane efekty:

Dzięki projektowi uczestnicy zwiększą swoją aktywność w zakresie społecznym oraz wzmocnią poczucie własnej wartości. Umożliwi im to utworzony w ramach projektu Klub Młodzieżowy.

 

Dzięki projektowi nastąpi też:

  1. rozwijanie zainteresowań rękodzielniczych, sportowych i fotograficznych poprzez uczestnictwo w warsztatach
  2. wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez spotkania integracyjne
  3. wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez spotkania indywidualne

 

 

Wartość projektu: 52 880,00 zł

 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

 

 

Biuro Projektu – Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno,  Tel. 56 686 24 85      

 

 

Projekt jest realizowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

 

 

 

       

 

 

Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie

 

 

Plik ogłoszenia do pobrania:kliknij tutaj