Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do realizacji projektu „ Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr syst...

Projekt pt. “Multimedialne Kioski Informacji Turystycznej”

Projekt jest współfinansowany w ramach ”Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego” ze środków Unii Europejskiej (Europejs...

“REWITALIZACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY MIASTA CHEŁMNA – I ETAP”

projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Oper...

“Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna – I etap”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Oper...

Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap

Gmina Miasto Chełmno w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” w latach 2009-2012 ...

Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 ...

Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kul...

Projekt pn. „Roboty remontowo-konserwatorskie i termomodernizacyjne budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne u...

Projekt pn. „Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w mia...

Projekt „Kształtujemy naszą przyszłość”

Projekt pt. „Kształtujemy naszą przyszłość” o numerze  WND-POKL.09.01.02-04-106/13  w konkursie nr 3/POKL/9.1.2/2013 ...

Page 4 of 5
1 2 3 4 5