Projekt pn. „Adaptacja kaplicy p.w. św. Marcina na bibliotekę i multitekę przy Szkole Podstawowej nr 2

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w mia...

Projekt „Kształtujemy naszą przyszłość”

Projekt pt. „Kształtujemy naszą przyszłość” o numerze  WND-POKL.09.01.02-04-106/13  w konkursie nr 3/POKL/9.1.2/2013 ...

Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kul...

Page 3 of 3
1 2 3