Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra...

“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Projekt “Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” jest wdrażany w ramach Poddziałania 9.1....

Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do realizacji projektu „ Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr syst...

Projekt pt. “Multimedialne Kioski Informacji Turystycznej”

Projekt jest współfinansowany w ramach ”Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego” ze środków Unii Europejskiej (Europejs...

“REWITALIZACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY MIASTA CHEŁMNA – I ETAP”

projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Oper...

“Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna – I etap”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Oper...

Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap

Gmina Miasto Chełmno w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” w latach 2009-2012 ...

Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 ...

Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kul...

Projekt pn. „Roboty remontowo-konserwatorskie i termomodernizacyjne budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne u...

Page 2 of 3
1 2 3