Informacja na temat możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy i programów UE, portale informacyjne instytucji rządowych i organizacji pozarządowych udzielających wsparcia finansowego na różne przedsięwzięcia.

 

Informacja nt. wszystkich programów i funduszy UE oraz organizacji pozarządowych
Unia Europejska http://www.europa.eu.int
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www.iwp.com.pl
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy http://www.uwoj.bydgoszcz.pl
Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu http://www.kujawsko-pomorskie.pl
Internetowa baza danych organizacji pozarządowych i instytucji http://www.bazy.ngo.pl
Portal MG na temat Funduszy Strukturalnych http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
Fundusz Współpracy http://www.cofund.org.pl

Rozwój przedsiębiorczości, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, praca
Centrum Euro Info http://www.euroinfo.org.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl
Krajowy System Usług Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://www.ksu.parp.gov.pl
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego – Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO ITPO Warszawa http://www.unido.pl
Ministerstwo Gospodarki i Pracy http://www.mgpips.gov.pl
Ministerstwo Polityki Społecznej http://www.mps.gov.pl
Serwis Informacyjny Urzędów Pracy http://www.praca.gov.pl
Punkt Konsultacyjny PARP przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy http://www.izbarzem.bydgoszcz.pl

Edukacja, kultura, sport, turystyka, współpraca międzynarodowa, organizacja imprez
Ministerstwo Kultury http://www.mk.gov.pl
Narodowe Centrum Kultury http://www.nck.pl
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Kultury 2000 http://www.mk.gov.pl/pkk/fundusze3.php
Fundacja Edukacji Ekonomicznej- Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych http://europa.edu.pl
Polska Organizacja Turystyczna http://www.pot.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji http://www.mnii.gov.pl
Komitet Badań Naukowych http://www.kbn.gov.pl
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej http://www.fwpn.org.pl
Fundacja im. Friedricha Eberta http://www.feswar.org.pl
Fundacja im. Stefana Batorego http://www.batory.org.pl

 

 

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Miasto Chełmno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków. Kwota pozyskanego przez Gminę grantu wynosi 169 500,00 zł. Obecnie trwają przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu ma 10 miesięcy na jego realizację. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro...

 „Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Przyznawane  w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związany...

BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – ogłoszenie o naborze chętnych do projektu – zgłoszenia do 4 marca 2022 roku

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom ogłasza nabór chętnych do projektu: osób z niepełnosprawnością i podmiotów ekonomii spo...

KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. realizuje projekt: KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE...

2022_DolaczdoAkcji Masz Głos Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w ...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

  W ramach programu Gmina Miasto Chełmno pozyskała 3 000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek”

...