Regulamin Plebiscytu “Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa” z dnia 16 stycznia 2012 r.

witryna


Regulamin Plebiscytu

“Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa”
z dnia 16 stycznia 2012 r.

§1
Postanowienia ogólne.


1. Organizatorem Plebiscytu jest: GMINA MIASTO CHEŁMNO.
2. Współorganizatorem Plebiscytu są Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 47.813.500,00,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694
3. Organizator i Współorganizator ustalają adres korespondencyjny dla Plebiscytu:
Urząd Miasta w Chełmnie 86- 200 Chełmno, ul. Dworcowa 1.
4. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 16 stycznia 2012 roku do 14 lutego 2012 roku.
5. Plebiscyt ma na celu wybór przez czytelników Gazety Pomorskiej i internatów www.pomorska.pl najpiękniejszej witryny walentynkowej z terenu Chełmna i Świecia.
6. Organizator ustala Komisję Plebiscytową w składzie: Monika Smól (dziennikarz Gazety Pomorskiej), Katarzyna Kotlewska-Herman (podinspektor ds. oświaty i kultury), Elżbieta Pawelec (inspektor ds. promocji turystycznej).
7. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

§2
Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.


1. W Plebiscycie mogą brać udział właściciele placówek (sklepów, instytucji, biur) z terenu Chełmna i Świecia, których wizualizacja („witryna”) będzie podlegała ocenie.
2. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego, we wskazanym poniżej terminie, zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.
3. Zgłoszenia można dokonać na karcie konkursowej, której wzór został zamieszczony na stronie internetowej www.chelmno.pl w dziale Aktualności.
4. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę placówki, jej adres, nazwisko właściciela oraz numer jego telefonu.
5. Przesyłając zgłoszenie do Plebiscytu właściciel placówki wyraża pisemną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Organizatora i Współorganizatora na potrzeby organizacji Plebiscytu danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
6. Wypełnione karty zgłoszeniowe przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Chełmna w Biurze Podawczo-Informacyjnym (na parterze) od 16 do 27 stycznia 2012 roku do godziny 14:00. Karty można również przesłać pocztą na adres Organizatora lub faxem pod numer 56- 677-17-74. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Organizatora.
7. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
8. W zakresie zgłoszenia placówki do Plebiscytu wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników Organizatora, Współorganizatora, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora lub Współorganizatora Plebiscytu.
9. Organizator podda telefonicznej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nim dane.
10. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie dane osobowe właściciela placówki.
11. Komisja Plebiscytowa może podejmować decyzję o wykluczeniu zgłoszeń nie spełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie Plebiscytu. Decyzja Komisji Plebiscytowej jest ostateczna.
12. Po przyjęciu zgłoszenia każda placówka biorąca udział w Plebiscycie do dnia 1 lutego 2012 roku otrzyma indywidualny numer, który wraz informacją o przystąpieniu do Plebiscytu należy wywiesić w widocznym miejscu zgłoszonej placówki.

§3
Zasady Plebiscytu. Głosowanie.


1.  Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów.
2.  Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.
3.  SMS-y można przesyłać w dniach od 3 lutego 2012 roku od godziny 9:00 do 10 lutego 2012 roku do godziny 23:59.

4. Poszczególnym zgłoszonym w Plebiscycie witrynom zostaną przydzielone numery porządkowe.
5. Lista numerów przypisanych witrynom zostanie opublikowana na stronie www.pomorska.pl. Lista ta będzie również dostępna na stronie internetowej: www.chelmno.pl
6. Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 71466 i prefiks witryna
7. Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę SMS-ów, jeden SMS to jeden głos.
8. System akceptować będzie SMS-y następującej treści: np. witryna.1 Organizator i Współorganizator Plebiscytu nie ponoszą odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwracają ewentualnych kosztów.
9.  Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia
o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
10. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się również za pomocą kuponów zamieszczonych na łamach „Gazety Pomorskiej” w dniach od 3 do 10 lutego 2012 roku.
11.  Kupony należy dostarczyć najpóźniej do dnia 10.02.2012 r. do godziny 14:00 do jednego z wybranych poniżej miejsc:
a.    Biuro Podawczo – Informacyjne – Urząd Miasta w Chełmnie,
b.    Chełmińska Informacja Turystyczna – ratusz w Chełmnie,
c.    Kino „WRZOS” w Świeciu,
d.    Biuro Obsługi Mieszkańców – Urząd Miasta w Świeciu.

§4
Warunki uczestnictwa w głosowaniu SMS.


1.  Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
2. Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia,
iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie otrzymuje nieodpłatnie SMS-y promocyjne wysyłane przez Organizatora.
4. Wymienione powyżej SMS-y dotyczą tylko informacji o Plebiscycie „Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa” (edycja 2012).
5. Uczestnik głosowania w Plebiscycie może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych wysyłając na adres wysyłając na adres mailowy enterprise@pomorska.pl wiadomość pod tytułem: „SMS-y PROMOCYJNE”, w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.

§5
Ogłoszenie wyników i nagrody.


1.    Jedna witryna placówki z Chełmna oraz jedna witryna placówki ze Świecia, które otrzymają największą liczbę głosów zliczoną na podstawie nadesłanych SMS-ów i kuponów otrzymają tytuł „Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa 2012 czytelników Gazety Pomorskiej”. Dodatkowo właściciele najpiękniejszych witryn otrzymają nagrody rzeczowe.
2.    Ponadto w Plebiscycie zostaną nagrodzone trzy witryny placówek w Świeciu oraz trzy w Chełmnie. Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Jurorów powołaną przez Burmistrzów obu miast. Skład Komisji powołany zostanie oddzielnym Zarządzeniem.
3.    Witryny wybrane przez Komisję Jurorów otrzymają tytuły:
a.    Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa I miejsce,
b.    Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa II miejsce,
c.    Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa III miejsce,
4. Dodatkowo właściciele witryn wybranych przez Komisję Jurorów otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Wyniki Plebiscytu opublikujemy na stronie internetowej www.chelmno.pl, na www.pomorska.pl oraz
w wydaniu magazynowym „Gazety Pomorskiej” w dniu 14 lutego 2011 roku.
6.    Rozdanie nagród nastąpi 14 lutego 2012 roku na rynku w Chełmnie podczas obchodów Dnia Świętego Walentego.
7.    Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
8.    W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego własnością.
9.    Fundatorem nagród dla Laureatów Plebiscytu jest Organizator. Koszty podatku od nagród ponosi Organizator.

§6
Postępowanie reklamacyjne.


1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej
2.    na adres: Urząd Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.
4. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję nie później niż w terminie 14 dni
5.  od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.
7.    Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§7
Ochrona danych osobowych.


1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator i Współorganizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator i Współorganizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza firmą M2A Sp. z o.o. (właściciela systemu Cumulus), który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę M2A w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem „Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa”.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

§8
Postanowienia końcowe.


1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2.  Organizator i Współorganizator są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Plebiscytowych oraz terminów.
3. Organizator i Współorganizator ustanawiają adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu:
a.  Urząd Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno
b.  Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz
4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta w Chełmnie, ul. Dworcowa 1,
86 – 200 Chełmno oraz na stronach www.pomorska.pl i www.chelmno.pl.

Karta zgłoszenia do pobrania: w wordzie, w pdfKARTA ZGŁOSZENIA

(należy dostarczyć do 27.01.2012r.)

Zgłaszam swój udział w Plebiscycie
NAJPIĘKNIEJSZA WITRYNA WALENTYNKOWA

Nazwa sklepu (instytucji):  ………………………………………………………………………….

Adres:  ……………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko właściciela: ………………………………………………………………………………..
e-mail*:  ……………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu*:  ………………………………………………………………………………………………

*tylko do wiadomości organizatorów
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 29.08.1997 r. o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie do kontaktu w celach organizacji Plebiscytu oraz zamieszczenia powyższych informacji w sposób przyjęty (prasa, radio, telewizja itp.) oraz
na stronie internetowej:  www.chelmno.pl www.pomorska.pl .
Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody oraz zmiany swoich danych.

Podpisując niniejsze zgłoszenie akceptuję
Regulamin Plebiscytu NAJPIĘKNIEJSZA WITRYNA WALENTYNKOWA,
który znajduje się na stronie www.pomorska.pl i www.chelmno.pl

……………………………..                        ………………………………….
         Miejsce i data                            Pieczęć i podpis właściciela