Plebiscyt na “Najpiękniejszą Witrynę Walentynkową”

 

 

 

BURMISTRZOWIE  MIAST  CHEŁMNA I ŚWIECIA
ogłaszają  plebiscyt na
NAJPIĘKNIEJSZĄ WITRYNĘ WALENTYNKOWĄ

W plebiscycie mogą wziąć udział właściciele witryn (sklepów, instytucji, biur) z terenu Chełmna i Świecia, zgłaszając swój udział na KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej www.chelmno.pl /aktualności lub do pobrania w Biurze Chełmińskiego Domu Kultury, oraz kinie „Wrzos” i Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu.  Wypełnione KARTY przyjmowane będą w Chełmińskim Domu Kultury (II piętro) oraz Urzędzie Miasta Chełmna – Biuro Podawcze, do dnia 25 stycznia 2013 r. do godz. 15.00. Karty można również przesłać pocztą na adres Organizatora lub faxem na numer 56-686-48-08. Kartę można dostarczyć / skan / drogą elektroniczną na adres: sekretariat@chdk.pl. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.
Po przyjęciu zgłoszenia każda witryna do dnia 01.02.2013 r. otrzyma numer identyfikacyjny, który wraz z informacją o przystąpieniu do konkursu należało będzie wywiesić w widocznym miejscu.
Od 01.02.2013 r. do 11.02.2013 r. „Gazeta Pomorska” będzie drukowała kupony, na których czytelnicy wskażą wybraną witrynę. Od dnia 01.02.2013 r. rozpocznie się głosowanie na zgłoszone witryny.

Kupony  przyjmowane będą do dnia 11.02.2013 r. do godz. 15.00 w ratuszu w Chełmnie – Informacja Turystyczna, Chełmińskim Domu Kultury, Urzędzie Miasta Chełmna – Biuro Podawcze oraz w kinie „Wrzos” i  Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Głosowanie w Plebiscycie odbywa się również za pośrednictwem SMS-ów. Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT. SMS-y można przesyłać w dniach od 1 lutego 2013 roku od godziny 9:00 do 11 lutego 2013 roku do godziny 23:59.Poszczególnym zgłoszonym w Plebiscycie witrynom zostaną przydzielone numery porządkowe. Lista numerów przypisanych witrynom zostanie opublikowana na stronie www.pomorska.pl. Lista ta będzie również dostępna na stronie internetowej: www.chelmno.pl

Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 71466 i prefiks witryna. Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę SMS-ów, jeden SMS to jeden głos. System akceptować będzie SMS-y następującej treści: np. witryna.1

Organizator i Współorganizator Plebiscytu nie ponoszą odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwracają ewentualnych kosztów.

Właściciele wybranej przez czytelników witryny w Chełmnie i Świeciu oraz po 3 osoby z każdego miasta, które wzięły udział w głosowaniu otrzymają nagrody.

Ponadto nagrodzone zostaną 3 witryny w każdym mieście ocenione przez Komisję składającą się z przedstawicieli obu miast.

Rozdanie nagród odbędzie się 14 lutego 2013 r. na rynku w Chełmnie podczas obchodów Dnia św. Walentego.

Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników Organizatora, Współorganizatora, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora lub Współorganizatora Plebiscytu.
Szczegółowy Regulamin publikowany jest na stronie www.chelmno.pl oraz www.pomorska.pl

Plebiscyt organizowany jest we współpracy z „Gazetą Pomorską”

Formularz zgłoszenia: do pobrania pdf
Formularz zgłoszenia: do pobrania word
Regulamin Plebiscytu: do pobrania