Gra miejska Rodzinny Skarb – SIT

 

Rodzinny skarb – gra miejska w Chełmnie (>>>)

Gra miejska została opracowana przez grupę seniorów uczestniczących w projektcie pn. „Społeczna Informacja Turystyczna (skrót SIT)”, który realizowany był przez Gminę Miasto Chełmno  w ramach LSR na lata 2016-2023 dla obszaru LGD Chełmno, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50.000,00 zł. Okres realizacji projektu: od 1 lutego do 30 września 2021 roku.

 

 

Do odczytania hasła niezbędne jest odszukanie kodów qr ukrytych na Starym Mieście w Chełmnie.

Zapraszamy do odwiedzenia Chełmna i wspólnej zabawy.