Weź udział w plebiscycie: „Najpiękniejsze Witryny Walentynkowe”

BURMISTRZOWIE CHEŁMNA I ŚWIECIA ZAPRASZAJĄ!!!

Szanowni Państwo!

W dniach 8-14 lutego 2018 roku będziemy wspólnie uroczyście obchodzić kolejne „Walentynki Chełmińskie”. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić Państwa do współuczestnictwa w tej imprezie, która stała się wspaniałą wizytówką naszych miast. Możecie stać się osobami, które współtworzą tę imprezę poprzez przygotowanie w swoich sklepach, restauracjach, instytucjach witryny walentynkowej. Przygotowanie takich witryn pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego klimatu w Chełmnie i Świeciu. Tym razem zasady uczestnictwa są bardzo proste, a dla najpiękniejszych witryn oraz osób uczestniczących w naszej zabawie ufundowane zostaną nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 lutego podczas imprezy na Rynku w Chełmnie w ramach „Walentynek Chełmińskich”. Szczegóły uczestnictwa zawarte są w regulaminie zamieszczonym na stronie www.walentynkichelminskie.pl

Regulamin plebiscytu „Najpiękniejsze Witryny Walentynkowe” :

Art. 1

Informacje ogólne

Plebiscyt pod nazwą „Najpiękniejsze Witryny Walentynkowe”, zwany dalej Plebiscytem organizowany jest przez Chełmiński Dom Kultury. Współorganizatorami są: Gazeta Pomorska, Urząd Miasta Chełmna, Urząd Miejski w Świeciu oraz Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatorów.

Art. 2

Cel Plebiscytu

Celem Plebiscytu jest wyłonienie Najpiękniejszych Witryn Walentynkowych w Chełmnie i Świeciu.

Art. 3

Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

 1. W Plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatorów oraz osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu i członków ich najbliższych rodzin.
 2. 2. W Plebiscycie głos może oddać każdy mieszkaniec Chełmna i Świecia, który poprawnie wypełni kupon zamieszczony na łamach Gazety Pomorskiej w dniach: 26.01. (piątek), 29.01. (poniedziałek) i 02.02. (piątek) i wrzuci go do specjalnie przygotowanych pudełek.
 3. Każdy czytelnik „Gazety Pomorskiej” może oddać tylko jeden głos.
 4. Pudełka do wrzucania wypełnionych kuponów znajdować się będą w placówkach, biorących udział w Plebiscycie oraz w siedzibach Chełmińskiego Domu Kultury, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, Urzędzie Miasta Chełmno i Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Art. 4

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

 1. Plebiscyt – głosowanie na „Witrynę” odbędzie się w dniach 26.01. – 05.02.2018 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur na karcie konkursowej, której wzór jest załącznikiem do „Regulaminu” i został zamieszczony na stronie internetowej chelmno.pl, chdk.pl, oraz na stronie pomorska.pl
 2. Wypełnione karty zgłoszeniowe przyjmowane będą w: Chełmińskim Domu Kultury (II piętro), Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu (punkt informacji), Urzędzie Miasta Chełmna – Biuro Podawcze oraz w Urzędzie Miejskim w Świeciu – Biuro Obsługi Mieszkańców od 2 do 15 stycznia 2018 r. do godz. 14:00. Karty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora (imprezy@chdk.pl) lub faxem pod numer 56 686 48 08. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Organizatora.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia każda placówka, biorąca udział w Plebiscycie do dnia 19 stycznia 2018 r. otrzyma indywidualny numer oraz okolicznościowe pudełko do wrzucania wypełnionych kuponów.

Przyznany numer wraz z informacją o przystąpieniu do Plebiscytu należy wywiesić w widocznym miejscu zgłoszonej placówki.

 1. Dopuszcza się umieszczenie witryny we wnętrzu lokalu tylko w wypadku, kiedy Uczestnik nie dysponuje oknem wystawowym.
 2. Witryna musi być:
 3. a) widoczna;
 4. b) pozbawiona towarów, produktów handlowych (chyba, że są one uzasadnioną częścią witryny);
 5. c) zajmować cały obszar okna wystawowego lub innej przestrzeni (w przypadku kiedy Uczestnik nie dysponuje oknem wystawowym) o minimalnym wymiarze 1m x 1 m

Art. 5

Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

Art. 6

Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po przeliczeniu kuponów konkursowych, ogłosi wyniki Plebiscytu i wręczy nagrody w dniu 10.02.2018 r. podczas imprezy „Walentynki Chełmińskie’ 2018” na płycie rynku w Chełmnie.

Art. 7

Nagrody w Plebiscycie

 1. W Plebiscycie zostaną nagrodzone trzy witryny placówek ze Świecia i trzy witryny z Chełmna, które zgromadzą największe ilości poprawnie wypełnionych kuponów. Kupony będą przeliczane pod nadzorem Komisji Plebiscytowej, powołanej przez Organizatora. Zwycięzcy Plebiscytu w Świeciu i w Chełmnie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe (ufundowane przez Urząd Miejski w Świeciu, Urząd Miasta Chełmna i Chełmiński Dom Kultury). Ponadto przewidziane są upominki dla trzech osób z Chełmna i trzech ze Świecia, które będą brały udział w głosowaniu. W/w osoby zostaną nagrodzone na podstawie najciekawszego uzasadnienia oddania swojego głosu na wybraną witrynę. Miejsce na uzasadnienie głosu będzie umieszczone na kuponie konkursowym.
 2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9

Odpowiedzialność

 1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin do wglądu na stronach: www.walentynkichelminskie.pl, www.pomorska.pl, www.chdk.pl.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższe.

Art. 10

Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2.Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.