UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁMNA – STYPENDIA SZKOLNE, 01-15.09.2017 r.

Od 1 września do 15 września 2017 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018.

UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁMNA

STYPENDIA SZKOLNE

 

Podstawa prawna

 1. 1. Art. 90b-90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 2. 2. Uchwała Rady Miasta Chełmna Nr XXXI/223/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno zmieniona uchwałami XXXVI/250/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r., XXV/154/2008 z dnia 28 października 2008 roku oraz XLVI/303/2014 z dnia 27 maja 2014 r.

 

Uprawnionymi do otrzymania stypendium są:

 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 1. 1. Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia
 2. 2. Wniosek dyrektora szkoły

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Dochody uprawniające do otrzymania stypendium:

 1. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ) 514 zł
 2.  Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa wyżej, a za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

  2)  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone
w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 500+ oraz wartości świadczeń w naturze.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się do wniosku tylko zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych, potwierdzające dochód rodziny.

W przypadku braku zaświadczenia z MOPS o wysokości dochodów do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty lub kserokopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem potrzebne do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, są to min.:

 

 • zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek rodzinny wraz   dodatkami, dodatek mieszkaniowy),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację w PUP oraz wysokość otrzymywanego zasiłku lub brak prawa do jego pobierania,
 • odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie o wysokości (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) dobrowolnie otrzymywanych alimentów,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określające wysokość dochodu, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS,
 • w przypadku prowadzenia działalności rolniczej – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 930 ze zm. )

 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych
 3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Dodatkowe informacje

 1. Osoba ubiegająca się o stypendium szkolne powinna złożyć odrębne wnioski na każde dziecko wraz z 1 kompletem dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu.
 2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne (lub odpowiednio pełnoletni uczeń) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają zwrotowi.
 3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. tj. z 2016 r. , poz. 1518 ze zm.) tj. 2480 zł, od 1 listopada 2017 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.- 2600 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. cytowanej ustawy tj. 2232 zł, od 1 listopada 2016 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.- 2340 zł. We wniosku należy zaznaczyć fakt pobierania stypendium o charakterze socjalnym z innych źródeł i jego wysokość.
 4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji (pokój nr 302), gdzie można uzyskać też szczegółowe informacje, nr tel. (56) 677 17 19 lub (56) 677 17 59.

Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania także na stronie: http://www.bip.chelmno.pl/

 

Stan na dzień 04.08.2017 r.