Rekrutacja na Uczestników do Projektu „Społeczna Informacja Turystyczna (skrót SIT)” – przedłużenie terminu zgłoszeń do 29 marca 2021 roku

Baner projektu pt. Społeczna Informacja Turystyczna

 

 

Ogłoszenie rekrutacji na Uczestników do Projektu

„Społeczna Informacja Turystyczna (skrót SIT)”

 

Ogłaszam rekrutację na Uczestników do Projektu pn. „Społeczna Informacja Turystyczna (skrót SIT)” w Chełmnie, realizowanego przez Gminę Miasto Chełmno na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr 2020/G/1/8/LGD w ramach naboru w ramach  LSR na lata 2016-2023 dla obszaru LGD Chełmno, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Okres realizacji projektu: od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku.

 

 1. Celem projektu jest organizacja społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023.

 

2. Projekt skierowany jest do 10 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Chełmna.

 

3. Rekrutacja na Uczestników Projektu:

 • rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu mającym siedzibę w Urzędzie Miasta Chełmna, w Referacie Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, 2 piętro, pok. 311, zgodnie z Regulaminem rekrutacji projektu wraz z załączonymi oświadczeniami i zaświadczeniami stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;   

 

 • rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 29 marca 2021 roku;

 

 • dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna – w Biurze Informacji Publicznej, pok. 101 (parter);
 • szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w Biurze Projektu, pok. 311 (2 piętro);  
 • do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 10 osób;
 • ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

 

4. W projekcie zaplanowano m.in.:

 • warsztaty i spotkania z psychologiem;
 • spotkania motywacyjne;
 • warsztaty wizażu i stylu;
 • warsztaty z wystąpień przed kamerą i kultury słowa;
 • wyjazd studyjny do Torunia połączony z wizytą w Centrum Informacji Turystycznej, zwiedzaniem atrakcji i warsztatami;
 • wyjazd studyjny do Tucholi i Borów Tucholskich;
 • spotkania z uczestnikami innych projektów;
 • spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi i organizacjami;
 • wycieczki z przewodnikami po Chełmnie;
 • poznanie oferty turystycznej, produktów turystycznych i atrakcji Chełmna;
 • prezentacje Ziemi Chełmińskiej i Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • zwiedzanie Muzeum Ziemi Chełmińskiej;
 • wizyta w Chełmińskiej Informacji Turystycznej;
 • wykłady i warsztaty z obsługi ruchu turystycznego;
 • warsztaty z przygotowania oferty turystycznej;
 • spotkania z blogerami i warsztaty z tworzenia międzypokoleniowej oferty turystycznej;
 • warsztaty opracowania materiałów promocyjnych;
 • warsztaty fotograficzne i samodzielne przygotowanie wystawy;
 • kursy językowe;
 • udział w wydarzeniach promujących projekt SIT, LSR, LGD i Chełmno;
 • prezentacja produktów wykonanych przez uczestników Projektu podczas wydarzeń;
 • praktyczna obsługa biura Społecznej Informacji Turystycznej w G36.

 

 

4. Projekt realizowany będzie w:

 • G 36 – Inkubator Organizacji Pozarządowych, ul. Grudziądzka 36, 86-200 Chełmno (zobacz >>>);
 • teren miasta Chełmna;
 • wyjazdy studyjne: Toruń, Tuchola i Bory Tucholskie.
 • Biuro Projektu:

 

 Urząd Miasta Chełmna
  Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu
  ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, 2 piętro, pok. 311
  tel. 56-677-17-19, kom. 500-149-366
  e-mail:promocja@chelmno.pl, www.chelmno.pl

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna i na stronie internetowej www.chelmno.pl

 

 

Informacje o projekcie pt. “Społeczna Informacja Turystyczna (skrót SIT)”  czytaj tutaj >>>

 

 

Załączniki (do pobrania):

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie > pliki do pobrania: pdf
 2. Formularz rekrutacyjny wraz z ankietą kwalifikującą do udziału w projekcie > pliki do pobrania: pdf. ; doc.
 3. Oświadczenie RODO uczestnika  > pliki do pobrania: pdf ; doc.
 4. Oświadczenie o statusie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – kwalifikowalność UP > pliki do pobrania:pdf ; doc.
 5. Umowa z uczestnikiem projektu > pliki do pobrania: pdf ; doc.

 

 

 

Kliknij na plakat lub pobierz w  formacie pdf.; png.

 

 

 

 

Dodano: 16 marca 2021 roku, E.P.