Raport o stanie Gminy Miasta Chełmna

Raport o stanie Gminy Miasta Chełmna

 

 

Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna


w sprawie przedstawienia przez Burmistrza Miasta Chełmna raportu o stanie Gminy Miasto Chełmno i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

 

      Na VIII sesji Rady Miasta Chełmna dnia 24 maja 2019 r., Burmistrz Miasta Chełmna przedstawił raport o stanie Gminy Miasta Chełmna, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2018 r., w szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta.

           Rada Miasta rozpatrzy raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców miasta Chełmna. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miasta przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

           Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna, pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Chełmna do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Chełmno, przyjmowane będą do dnia 18.06.2019 r. w Biurze Rady Miasta Chełmna, w godzinach pracy Urzędu Miasta (pokój numer 107 – parter). Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miasta Chełmna, w pokoju numer 107 – Biuro Rady Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.chelmno.pl).

 

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zgłoszenie mieszkańca Gminy Miasto Chełmno do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Chełmno >>> 

 

Raport Gmina Miasto Chełmno >>>
załącznik nr 1 >>>
załącznik nr 2 >>>
załącznik nr 3 >>>
załącznik nr 4 >>>
załącznik nr 5 >>>
załącznik nr 6 >>>
załącznik nr 7 >>>
tabela nr 1 >>>
tabela nr 2 >>>
tabela nr 3 >>>
tabela nr 4 >>>
tabela nr 5 >>>
tabela nr 6 >>>
tabela nr 7 >>>
tabela nr 8 >>>

 

 

 

Wytworzył: Przewodniczący Rady Miasta Chełmna (30 maja 2019)
Opublikował: Elżbieta Pawelec (6 czerwca 2019 r.)