Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

 

Na podstawie Regulamin przetargowego Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008 r. (z późn. zmianami) zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłasza się przetarg o następującej treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86 – 200  Chełmno
tel.: 56-677-17- 19
fax: 56-677-17-74
Powiat: chełmiński, Województwo: kujawsko – pomorskie
 
2. Określenie trybu zamówienia –  przetargowy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie nowej strony internetowej miasta Chełmna z przeniesieniem zawartości ze strony www.chelmno.pl na nową stronę pod tym samym adresem.

Szczegółowy opis zamówienia został określony w: Specyfikacji  Zamówienia

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
72413000-8 (usługi w zakresie projektowania stron WWW)

4. Informacja o miejscu, terminie i zasadach uzyskania Specyfikacji  Zamówienia:

Specyfikację  Zamówienia można pobrać ze strony internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta (bip.chelmno.pl) lub w siedzibie zamawiającego pokój nr 302, jak również za pośrednictwem poczty po wcześniejszym  pisemnym wystąpieniu do zmawiającego.
 
5. Informacja na  temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
6. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno,
pok. nr 101 (okienko podawcze).

Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2016 r., o godz. 10.00 (czasu lokalnego).

7. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Chełmno, 28.04.2016 r.

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Zamówienia (263kB) pdf

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (110kB) pdf

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie (134kB) pdf

4. Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert usług, które potwierdzają posiadanie wiedzy i doświadczenia (75kB) pdf

5. Załącznik nr 4 Krótka charakterystyka poszczególnych elementów potrzebnych do lepszej funkcjonalności strony, które posłużą do uczynienia strony bardziej atrakcyjną i przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności strony … (86kB) pdf

    Załącznik nr 4 Krótka charakterystyka poszczególnych elementów potrzebnych do lepszej funkcjonalności strony, które posłużą do uczynienia strony bardziej atrakcyjną i przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności strony … (13kB) word

6. Załącznik nr 5 Umowa (198kB) pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 04.05.2016 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Zamówienia z dn. 05.05.2016 r. (358kB) pdf

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie z dn. 04.05.2016 r.
Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie z dn. 04.05.2016 r. (331kB) pdf

Odpowiedź na pytania z dnia 05-06.05.2016 r.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Zamówienia z dn. 09.05.2016 r. (943kB) pdf

Aktualne informacje na stronie: http://www.bip.chelmno.pl