Nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.

Na podstawie Uchwały Nr XLV/260/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27.02.2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. poz. 1186 Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że od dnia 01.05.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno.

 

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów poniesionych na wykonanie przyłączy gazowych do nieruchomości przez:
osoby fizyczne; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; osoby prawne; przedsiębiorców.

 

Dotacje będą udzielane w wysokości 1000 zł za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej, jednakże nie więcej niż 70% opłaty przyłączeniowej.

 

Dotacje celowe przyznawane będą wg kolejności składanych wniosków do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie.

 

Nabór wniosków trwa od dnia 1 maja do 30 września 2018 r.

 

Jednym z warunków ubiegania się o dotację jest zobowiązanie się beneficjenta do wymiany istniejącego ogrzewania na paliwa stałe na ogrzewanie zasilane gazem ziemnym w terminie do dnia 30.11.2019 r.

 

Zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia określone są w Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno, stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

 

Regulamin oraz wzór wniosku dostępny w poniższym linku:

 

Regulamin oraz wzór wniosku