Nabór członków Rady ZIT MOFT – zgłoszenia do dnia 6 września 2023 roku

Nabór członków Rady ZIT MOFT

 

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia ogłasza nabór członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

 

Członkami Rady mogą zostać osoby reprezentujące podmioty prowadzące działalność na terenie MOFT, w tym:
• partnerów gospodarczych i społecznych,
• społeczeństwo obywatelskie,
• inne podmioty istotne z punktu widzenia działań przewidzianych w Strategii oraz na które realizacja Strategii może oddziaływać.

Rada ZIT MOFT pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla Stowarzyszenia, w szczególności w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny.

 

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 6 września 2023 roku prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez podmiot zgłaszający Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik. do ogłoszenia, drogą mailową w wersji pdf na adres biuro@zit-torun.pl

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady ZIT MOFT. Planuje się, że Rada liczyć będzie co najmniej 15 członków.

 

Ostateczną decyzję w sprawie liczebności Rady oraz zakwalifikowania przedstawicieli poszczególnych podmiotów, podejmie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę przede wszystkim doświadczenie podmiotu i kandydata w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego MOFT oraz oferowany wkład w przygotowanie i realizację Strategii, uwzględniając możliwie zróżnicowaną reprezentację grup interesariuszy.

 

Więcej informacji znajduje się w załączniku Zasady naboru członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 56 451 89 00 oraz adresem biuro@zit-torun.pl

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do współpracy.
Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Chełmno jest jednym z członków ZIT MOF Toruń na podstawie: Uchwała Nr L/358/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasto Chełmno do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia https://bip.chelmno.pl/uchwala/8891/uchwala-nr-l-358-2022

 

 

Dodano: 23.08.2023 r., EP.