Książki do bibliotek z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W dniu 6 października 2015 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Priorytet. 3 Programu ma m.in. na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych:

1) zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

2) wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

3) rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

W 2016 roku, w wyniku złożonych wniosków, Gmina Miasto Chełmno pozyskała ze środków budżetu państwa finansowe wsparcie na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami dla:

 Szkoły Podstawowej nr 2,

Gimnazjum nr 1,

Gimnazjum nr 2.

Wysokość wsparcia finansowego   dla każdej ze szkół wyniosła 12 000 zł. Ponadto należało zagwarantować, dla każdej szkoły, wkład własny w wysokości 3 000 zł.

W celu realizacji zadania dniu 02.06.2016 roku podpisana została pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Miasto Chełmno stosowna umowa dotacji.

Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;

3) zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;

4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

5) zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole  z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów,  w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

 

Kontynuacja programu

„Narodowy  Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 roku

 

Zgodnie  umową DOTACJI NR 23/NPRC/2017 o wsparcie finansowe  ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję  i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,  w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2017 zawartej w dniu  11.05.2017 r. pomiędzy: Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem Miasta Chełmna,  dotację w  wysokości 12.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chełmnie. Łącznie z wkładem własnym przeznaczono na zakupy 15 199,14 zł. Zbiory biblioteki wzbogaciły się o 762 pozycje.