Konkurs na Najpiękniejszy List do Świętego Mikołaja “Kochany Panie Mikołaju”

Trochę słodyczy, wymarzona zabawka czy odrobina szczęścia. Każdy czegoś pragnie i każdy ma za co dziękować.

Teraz można to zrobić w liście do Mikołaja w ramach konkursu “Kochany Panie Mikołaju”, na które czekamy do 30 listopada.

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 3-15 lat, może mieć formę rysunku lub tekstu – więcej szczegółów w Regulaminie.

W tym roku nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach Czasu Chełmna!

Ogłoszenie wyników 6 grudnia podczas imprezy mikołajkowej!

 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/209237489619047/

 

Regulamin

 

Organizatorem konkursu jest Chełmiński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Dworcowej 40a, 86-200 Chełmno,

tel/fax: 56 686 48 08, e-mail:sekretariat@chdk.pl

I. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat.

 2. Organizator wyróżnia trzy kategorie wiekowe:

      a) 3-6 lat – w której dopuszczalne są rysunki;

      b) 7-12 lat – w której dopuszczalne są rysunki oraz prace w formie tekstu;

      c) 13-15 lat – prace wyłącznie w formie tekstu.

 

 1. Maksymalny format listu w formie rysunku to A4, w formie tekstowej powinien zawierać nie więcej niż 2000 znaków i być dostarczony w postaci zapisu odręcznego. List powinien zostać opatrzony imieniem lub nazwiskiem albo pseudonimem uczestnika Konkursu.

 2. Wraz z Listem powinny zostać przesłane następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu jego rodzica/opiekuna prawnego.

 3. List wraz z informacjami wymienionymi w pkt 3 powinien zostać przesłany pocztą tradycyjną do dnia 30.11.2017 r. lub zgłoszony osobiście na adres Organizatora: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, do godz. 15:00.

 4. Zgłoszenie Listu jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i dokumentacją niniejszego Konkursu. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z tej ustawy.

 5. Zgłoszenia przesłane po upływie terminu określonego w pkt 5 lub niespełniające wymagań wskazanych w pkt 1, 2, 3 lub 4 nie będą przyjęte.

II. Jury i ocena Listów:

 1. Oceny Listów dokona Jury składające się z reprezentantów Organizatora.

 2. Członków jury powołuje Dyrektor Organizatora. Skład jury może ulec zmianie w trakcie Konkursu.

 3. Listy będą oceniane pod względem merytorycznym, wizualnym.

 4. Obowiązkiem jury jest przeczytanie wszystkich otrzymanych Listów.

 5. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 6. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 7. Decyzje jury dotyczące nagród zatwierdza Dyrektor Organizatora.

 8. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 4.12.2017 r. na stronie internetowej www.chdk.pl oraz 6.12.2016 r. na Rynku ok. godz. 17:00 podczas imprezy Mikołajkowej. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony również drogą telefoniczną na wskazany przez niego numer telefonu.

III. Nagrody:

 1. Organizator Konkursu zapewnia uczestnikom nagrody rzeczowe.

 2. W każdej kategorii nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca. Organizator w trybie oceny podejmuje decyzję o przyznaniu wyróżnień.

 3. Wygrane prace oraz wyróżnione zostaną opublikowane na łamach Czasu Chełmna.

IV. Prawa autorskie:

 1. Przesłanie Listu przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest autorem Listu i wyłącznym dysponentem praw do niego.

 2. Z chwilą wysłania egzemplarza Listu do Organizatora uczestnik Konkursu nieodpłatnie:

     a) przenosi na Organizatora jego własność;

     b) zezwala na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z Listu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przystąpienia uczestnika do Konkursu, w tym na: – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy – wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia – nadawanie, wystawianie, wyświetlanie, publiczne udostępnienie Listu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz za pośrednictwem portali społecznościowych z lub bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu autora;

     c) zezwala na dokonanie jego korekty przez Organizatora.

 

V. Postanowienia końcowe:

 1. W razie wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu osobą właściwą do podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie jest Organizator.

 2. Decyzje Dyrektora Organizatora są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 3. Informacji szczegółowych udziela: Kamila Cieślewicz, e-mail: kamila.art@chdk.pl, tel.: 530 674 882