Komunikat w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Uprzejmie przypominamy, że właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do przeprowadzania badania ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni. Częstotliwość próbek ustalonych do badań wynika z art. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Powyższe rozporządzenie jest udostępnione na stronie www.bip.chelmno.pl w zakładce „Ogłoszenia”, jako załącznik do komunikatu.

Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1. lit b – Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wraz z dokumentem potwierdzającym wywóz nadmiernego osadu z oczyszczalni, a także badania serwisu technicznego obiektu powinny być przekazane przez użytkowników instalacji do Burmistrza Miasta Chełmna jako organu ochrony środowiska, zgodnie z treścią art. 149 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś).

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 147 ust 6 ust. P.o.ś prowadzący instalację (w tym również zbiornik bezodpływowy lub indywidualny system oczyszczania ścieków czyli „oczyszczalnię przydomową”) jest zobowiązany do ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Zgodnie z art. 152 P. o. ś.  instalacje takie wymagają również zgłoszenia, które powinno zawierać m. in. dane dotyczące posiadacza (adres zamieszkania, lokalizacja, rodzaj urządzenia, pojemność itp.) oraz rodzaju instalacji. Zgłoszenia należy dokonać do właściwego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

W związku z ustawowym zobowiązaniem gmin do przeprowadzania kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i prawidłowej eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się z prośbą o niezwłoczne dopełnienie w/w obowiązków.

Jeszcze w tym roku planowana jest kontrola prawidłowej gospodarki ściekowej w zakresie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni znajdujących się na terenie miasta Chełmna.

Urząd Miasta Chełmna