Jarmark Świętego Walentego, termin zgłoszeń do 24.01.2017 r.

Warunki Uczestnictwa i Regulamin

Jarmark Świętego Walentego

14 lutego 2017 roku w Chełmnie

 

 1. Impreza nosi nazwę: Jarmark Świętego Walentego, w dalszej części wymieniany jako Jarmark.
 2. Organizatorem Jarmarku jest: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 -200 Chełmno.
 3. Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniu 14 lutego 2017 r.
 4. Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.
 5. Organizator udostępnia Wystawcom miejsce pod stoisko na płycie rynku o wymiarach
  2,4m x 2,4m w Chełmnie, w części  znajdującej się przed ratuszem – Muzeum Ziemi Chełmińskiej lub stoły o wymiarach 2,4m x 0,9m pod straganami na płycie rynku, w części znajdującej się                 za ratuszem w godz. 08:00–20:00. W przypadku braku miejsc na RYNKU, wystawcy będą umiejscowieni na ul. GRUDZIĄDZKIEJ (deptak). Jednocześnie informujemy wystawców
  o ograniczonej liczbie stoisk i stołów pod straganami.
 6. Przepisy porządkowe:
 • –       zabronione jest wbijanie w płytę rynku jakichkolwiek kotw, odciągów, mocowań, „śledzi           

namiotowych” do linek itp.

 • –       na rynku istnieje płatny dostęp do toalet publicznych,
 • –       na płycie rynku obowiązuje całkowity zakaz wjazdu oraz parkowania. Odpłatne parkowanie 

samochodów możliwe jest wokół rynku oraz innych miejscach na ogólnie przyjętych zasadach  wg stref parkowania,

 • –       osoby znajdujące się na Jarmarku, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew    zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte                            z   Jarmarku,
 • –       zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych
  w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,
 • –       zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji, materiałów wybuchowych
  i pirotechnicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Jarmarku,
 • –       pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprez uważa się za mienie porzucone,
 • –       organizator wprowadza zakaz używania sprzętu nagłośniającego na stoisku.

Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki walentynkowej                    tj. gadżety  i pamiątki walentynkowe np. w kształcie serc, produkty spożywcze, biżuteria                      i inne.

NIE DOPUSZCZA SIĘ DO OBROTU WYROBAMI takimi jak np.: firany, pokrowce na telefony itp. rzeczy! Artykułami wymagającymi uzyskania koncesji, artykułami których zakaz sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów, używanej odzieży i obuwia. Niedostosowanie się do tego zalecenia spowoduje usunięcie takiego stoiska z Jarmarku.

 1. W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy: prowadzą działalność gospodarczą, rolnicy, rękodzielnicy.

 

 1. Organizator nie odpowiada za:
 • –       formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym,
 • –       wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób   niezgodny z prawem żywnościowym.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest dostarczenie, przesłanie pocztą tradycyjną  lub osobiście  oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 24 stycznia 2017 r. na adres:

Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno

z  dopiskiem “Jarmark – Walentynki Chełmińskie 14.02.2017”

e-mail: pomorze@chdk.pl

Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie, nie będą honorowane.  Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawcy (stoiska).

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone telefonicznie lub e-mailem po zamknięciu listy uczestników tj. po 24 stycznia 2017r.

 1. Jeden Wystawca może wystawić jedno stoisko o powierzchni 2,4m x 2,4m (powierzchnia przed      ratuszem lub ul. Grudziądzka – deptak) lub jeden stół o powierzchni 2,4m x 0,9m (pod straganami za ratuszem). Zgoda na większe stoisko lub dodatkowy stół zostanie wyrażona                         w przypadku wolnych miejsc  i będzie wiązać się z dodatkową opłatą. 
 2.  Warunkiem rozstawienia stoiska lub zajęcia stołu jest okazanie, w dniu Jarmarku, inkasentowi               (nr tel. 500-149-376)  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Chełmiński Dom Kultury                       i uiszczenie  opłaty w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za 1 stoisko o powierzchni 2,4m x 2,4m lub 21 zł (dwadzieścia jeden złotych) za 1 stół pod straganami o wymiarach 2,4m x 0,9 m              i jest to opłata minimalna.
 3. Stoisko będzie można rozstawić w dniu 14 lutego 2017 r. od godz. 07:00 do godz. 08.00 po uiszczeniu w/w opłaty u inkasenta, który jednocześnie wskaże miejsce ustawienia stoiska.
  W przypadku nieobecności na rynku zgłoszonego Wystawcy do godz. 08:00  zgłoszony Wystawca utraci zgodę na udział w Jarmarku.
 4.  Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:
 • –       wyposażenia stoiska w tabliczkę informacyjną, umieszczoną w miejscu widocznym dla kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela lub nazwę firmy,
 • –       posiadania własnego stoiska wraz z potrzebnym wyposażeniem typu stoliki, krzesła itp.,
 • –       do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosować się                 do poleceń służb porządkowych,
 • –       utrzymania porządku i czystości na stoisku oraz jego bezpośrednim otoczeniu w trakcie   trwania imprezy – po zakończeniu imprezy – do usunięcia eksponatów, zdemontowania   stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.
 1.  Podłączenie do prądu elektrycznego:

  Organizator nie zapewnia dostępu do prądu dla stoisk. Organizator zezwala na używanie

  własnych agregatów prądotwórczych w granicach dopuszczalnych norm hałasu.

 1.  Przyjazd na koszt własny uczestnika – Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów

  transportu.

 1. Ubezpieczenie:
 • –       organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących
  w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą lub powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,
 • –       wystawcy uczestniczący w Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się
  z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenie stoisk mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.).
 1. Postanowienia końcowe:
 • –       wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • –       wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.