Jarmark Świąteczny – warunki uczestnictwa i regulamin, 16 grudnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chełmna zaprasza na Jarmark Świąteczny, który odbędzie się 16 grudnia 2018 roku (niedziela) w godzinach od 8.00 do 15.00 na rynku w Chełmnie.

 Warunki uczestnictwa i regulamin

 

JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO 2018

 

 1. Impreza nosi nazwę: Jarmark Świąteczny, w dalszej części wymieniany jako Jarmark.

 

 1. Organizatorem Jarmarku jest:

Gmina  Miasto Chełmno,  ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,

Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.

 

 1. Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniu 16 grudnia 2018 r. (niedziela).

 

 1. Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.

 

 1. Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki Bożonarodzeniowej ozdoby świąteczne, choinkowe, rękodzieło, regionalne produkty spożywcze i mała gastronomia.

 

 1. a) Organizator udostępnia odpłatnie Wystawcom stoły o wymiarach 2,4m x 0,9m pod straganami  na płycie rynku w Chełmnie, w części znajdującej się za ratuszem – Muzeum Ziemi Chełmińskiej w godz. 08.00 – 15.00.

Koszt za jeden stół:

– rękodzieło – 15 zł,

– art. spożywczo – przemysłowe – 21 zł,

– owoce i warzywa – 10 zł.

 

 1. b) Organizator dopuszcza Wystawcom rozstawienie namiotu o wymiarach nie większych niż 3 m x 3 m (9 m²) w części znajdującej się za ratuszem – Muzeum Ziemi Chełmińskiej (obok straganów).

Koszt rozstawienia namiotu:

– rękodzieło – 30 zł,

– art. spożywczo – przemysłowe – 42 zł,

– owoce – warzywa – 20 zł.

OPŁATĘ ZA W/W  STOISKA NALEŻY UIŚCIĆ U INKASENTA  W DNIU JARMARKU.

 

 1. NIE DOPUSZCZA SIĘ DO OBROTU:

– artykułów wymagających uzyskania koncesji, bez zgody Organizatora,

– artykułów, których zakaz sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów,

– używanej odzieży i obuwia.

Niedostosowanie się do tego zalecenia spowoduje usunięcie takiego Wystawcy z Jarmarku.

 

 1. W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy:

– prowadzą działalność gospodarczą,

– rolnicy,

– rękodzielnicy,

– spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności w zakresie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze, biorących udział w imprezach plenerowych.

 

 1. Organizator nie odpowiada za:

– formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym,

– wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest zgłoszenie udziału od pn.-pt. w godz.

od 10.00 do 14.00 u inkasenta, telefoniczne kom. 500-149-376 lub osobiście w biurze Targowiska Miejskiego do dnia 14 grudnia 2018 r. Informacja o przyjęciu zgłoszenia, po weryfikacji spełnienia warunków, zostanie przekazana telefonicznie przez inkasenta w dniu zgłoszenia.

 

 1. Jeden Wystawca może zająć jeden stół o powierzchni 2,4m x 0,9m. Zgoda na większe stoisko zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc.

 

 1. Stoły oraz stanowiska namiotowe będzie można zająć w dniu 16 grudnia 2018 r. od godz. 07.00-09.00. W przypadku nieobecności na rynku zgłoszonego Wystawcy do godz. 09.00 utraci on zgodę na udział w Jarmarku.

 

 1. Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:

– do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych,

– utrzymania porządku i czystości wokół zajętych stołów i stanowisk namiotowych w trakcie trwania Imprezy- po zakończeniu Imprezy – do usunięcia eksponatów oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.

 

 1. Organizator Jarmarku umożliwia podłączenie do prądu elektrycznego (łącze 1 fazowe – 230 V). Osoby chcące skorzystać z tego łącza powinny uiścić opłatę wysokości 10 zł brutto w Muzeum Ziemi Chełmińskiej – Ratusz oraz zaopatrzyć się indywidualnie w przedłużacze o długości min. 30 metrów. (Ilość gniazd ograniczona)

 

 1. Przyjazd na koszt własny uczestnika – Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu.

 

 1. Przepisy porządkowe:

– zabronione jest wbijanie w płytę rynku jakichkolwiek kotw, odciągów, mocowań, „śledzi  namiotowych” do linek itp.

– na płycie rynku obowiązuje zakaz wjazdu oraz parkowania,

– osoby znajdujące się na Jarmarku, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z Jarmarku,

– zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,

– zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Jarmarku,

– pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprez uważa się za mienie porzucone.

 

 1. Ubezpieczenie:

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą,

– Wystawcy uczestniczący w Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt, elementy wyposażenia lady, mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.).

 

 1. Postanowienia końcowe:

– Wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,

– wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.

 

Uwaga:

 

Wystawcy posiadający  w swojej ofercie produkty odzwierzęce, powinni posiadać wpis o działalności u właściwego sobie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ponadto najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem jarmarku, zobowiązani są do powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmnie o zamiarze prowadzenia sprzedaży tych produktów podczas Jarmarku.

 

Adres: Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, tel/fax. 56 686 3420.

 

Wystawcy posiadający w swojej ofercie produkty spożywcze, powinni mieć uregulowane kwestie sprzedaży tych produktów z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Każdy uczestnik planujący sprzedaż żywności powinien posiadać wymagane dokumenty w trakcie jej trwania i okazywać na żądanie odpowiednich służb kontrolnych tj, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności stosowną decyzję zatwierdzenia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z właściwością miejscową (art. 61, 62, 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r, o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Z 2017 r., poz.129 tj.).

 

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: https://www.chelmno.psse.gov.pl/plik,186,ulotka-imprezy-plenerowe-wymagania-dotyczace-bezpieczenstwa-zywnosci-docx.docx

 

Warunki uczestnictwa i regulamin do pobrania w wersji pdf >>> str. 1 >>> str. 2

Warunki uczestnictwa i regulamin do pobrania w wersji word >>>