Inwentaryzacja Wyrobów zawierających azbest

 Inwentaryzacja azbestu

 

Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Chełmno jest zobowiązany do poinformowania Gminy o tym, że na jego nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest.

W celu usprawnienia działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie Miasta, Burmistrz zlecił kompleksową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy.

W dniach 2 – 31 lipca 2018 r. odbędzie się zorganizowana inwentaryzacja na terenie Miasta.

Inwentaryzację będą przeprowadzać ankieterzy posiadający upoważnienie Burmistrza Miasta, dlatego też prosi się mieszkańców o udzielanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na rzetelną i szczegółową inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie Miasta oraz nie utrudnianie ankieterom pracy na terenie nieruchomości (zamknięcie zwierząt domowych).

Ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będzie podstawą do ubiegania się o dotację na jego usunięcie. Aby inwentaryzacja była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami, konieczne jest podanie numeru działki ewidencyjnej nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Każdy mieszkaniec Gminy, który usuwa azbest ze swojej nieruchomości ma obowiązek zawiadomić o tym Urząd Miasta.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

W Urzędzie Miasta Chełmna można pozyskać wszelkie informacje dotyczące otrzymania dofinansowania na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.