Informacja o stypendiach szkolnych na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że do 15 września 2021 roku można składać w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie, dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022.  Wniosek składają  rodzice, pełnoprawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

 

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty lub kserokopie potrzebne do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, można przedłożyć do wniosku zaświadczenie
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyszczególniające rodzaj i kwoty otrzymywanych świadczeń.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1255), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej
1 ha przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.
1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, a także świadczenia wychowawczego tzw. Program „Rodzina 500+” oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania na stronie: https://bip.chelmno.pl/attachments/download/7957

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można także pobrać w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11.

 

Urząd Miasta Chełmna