Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOpiec 2018”.

Ekopiec

Na podstawie Uchwały Nr XLV/259/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27.02.2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. poz. 1185 Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że od dnia 22.03.2018 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Chełmno w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOpiec 2018.

 

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
Dotacji udziela się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji poprzez przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
1)   kotły na paliwa stałe,
2)    kotły gazowe,
3)    kotły olejowe,
4)    kotły elektryczne (piece zasilane energią elektryczną),

 

Wysokość dotacji wynosi: z budżetu Gminy Miasto Chełmno 2000 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2000 zł, łącznie 4000 zł lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku podmioty składają, przed wymianą ogrzewania, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnego  wniosku, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie miasta na rok 2018. W ramach programu dofinansowanie może być udzielone 25 beneficjentom.

 

Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie dotacji i jej otrzymania jest. m. in. uzyskanie przez gminę promesy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W przypadku beneficjentów, którzy już otrzymali w 2018 r. dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Chełmno na wymianę ogrzewania na podstawie prawa miejscowego, lub zawarły na ich podstawie umowę na dofinansowanie, i spełnią kryteria określone w regulaminie mogą ubiegać się o kwotę dotacji
z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2000 zł.            

         
 Zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia określone są w Regulaminie udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Chełmno w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOpiec 2018”, stanowiącym załącznik do w/w uchwały.
 
Regulamin oraz wzory dokumentów dostępne w poniższym linku: